De anställda i hemtjänsten i Djura har inte rätt att få arbetskläder, enligt Leksands kommun. Domen som skulle ha gett dem kläderna har överklagats och kommunen får stöd av sin arbetsgivarorganisation.

I mitten av september meddelade förvaltningsrätten i Falun domen som gav de anställda vid hemtjänsten i Djura rätt att få arbetskläder av sin arbetsgivare Leksands kommun. Domstolen fastställde då det föreläggande som Arbetsmiljöverket utfärdat och som också innebar att kommunen skulle säkerställa att det fanns ombyten vid behov och att kläderna tvättades på rätt sätt, vilket Arbetet tidigare berättat om.

I början av oktober överklagade kommunen domen, men först nu har orsakerna till överklagan lämnats in till kammarrätten i Sundsvall.

Leksands kommun, som företräds av en jurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), anser att Arbetsmiljöverket inte kan ställa krav på att kommunen ska tillhandahålla och tvätta arbetskläder åt de hemtjänstanställda.

Arbetsmiljöverket ska se till så att arbetsmiljölagen och verkets egna föreskrifter följs, och i föreskrifterna för vårdhygienisk praxis finns inga krav på arbetsgivarna när det gäller arbetskläder, skriver de i sin överklagan.

Inte heller Socialstyrelsens föreskrifter innehåller krav på att arbetsgivarna inom hemtjänsten ska tillhandahålla och tvätta arbetskläder, konstaterar Leksands kommun.

Kommunen anser att de regler som finns redan följs eftersom de anställda har tillgång till skyddskläder i form av handskar och platsförkläden vid behov. Att skyddskläder och handsprit används är det allra viktigaste för att förhindra smittspridning, enligt överklagan.

Förvaltningsrätten i Falun ansåg dock att Arbetsmiljöverkets krav på arbetskläder ryms inom arbetsmiljölagens skrivning om att ”arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.”

Leksands kommun och SKL vill nu att kammarrätten prövar hur långt arbetsgivarens skyldigheter sträcker sig. Att rätten till arbetskläder prövas i flera förvaltningsrätter, efter en kampanj från Kommunal, anför de som ett argument för att kammarrätten ska bevilja prövningstillstånd. ”Behovet av en vägledande dom bedöms som mycket stort”, skriver de i ansökan.

Kommunen kräver att den tidigare domen helt undanröjs. Kammarrätten ska nu besluta om domstolen ska bevilja prövningstillstånd för ärendet. Ett sådant beslut kan dröja mellan två till tre månader.

Om kammarrätten inte tar upp fallet ligger förvaltningsrättens dom fast. Leksands kommun får då betala 125 000 kronor i vite om de anställda i hemtjänsten i Djura inte har fått arbetskläder senast den 2 april nästa år.