Vårdpersonal mår ofta mycket dåligt när de är inblandade i en händelse där patienten kommer till skada. Men stödet från arbetsplatsen brister ofta, visar en studie.

Det är personal vid Karolinska universitetssjukhuset som har intervjuats om tiden efter en incident när någon patient kom till skada eller hade kunnat komma till skada.

De flesta led av händelsen långt efteråt, fick flashbacks till den, kände sig sorgsna, frustrerade och osäkra på sig själva. Tre fick depressioner.

En av slutsatserna som forskarna drar efter att ha djupintervjuat de 21 deltagarna är att arbetsgivaren borde ha rutiner och program för att stötta personal som varit inblandad i en negativ händelse.

Majoriteten av de intervjuade erbjöds inget stöd alls, varken från chefen eller någon form av professionellt stöd. En av de intervjuade undrade om ”det kanske inte var tillräckligt krisartat” för att motivera någon stödinsats – trots att patienten i det fallet avled.

De flesta hade önskat sig att få prata om händelsen. Framför allt att gå igenom händelsen systematiskt och klargöra exakt vad som hände, men också få tala med någon om hur det känns och hur man mår. Flera hade också behövt få bekräftelse på att de var kompetenta yrkesmänniskor trots att de begått ett misstag.

En vanlig synpunkt var att uppföljningen var alltför fokuserad på individuella misstag och inte de brister i organisationen som hade bidragit till incidenten:

”Det var ju jobbigt att vi inte fick något gehör för att vi faktiskt är så gravt underbemannade så vi inte går runt”, säger en av de intervjuade.

Kollegornas stöd hade däremot haft stor betydelse för de flesta i studien.

Hela rapporten från Karolinska institutet

 

 

 

 

 

FAKTA: STUDIEN

21 personer (16 kvinnor och 5 män) som arbetade på Karolinska universitetssjukhuset ingick i studien:

• 10 läkare

• 9 sjuksköterskor

• 1 undersköterska

• 1 biomedicinsk analytiker

Alla hade varit inblandade i en händelse som lett till en vårdskada eller hade kunnat leda till en vårdskada. I sex av fallen avled patienten.

Två av de intervjuade förlorade jobbet till följd av händelsen.