Fyra olika risknivåer och företagens storlek avgör hur stora sanktionsavgifterna blir för brott mot den nya arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverkets förslag går nu ut på remiss.

I juni fattade riksdagen beslut om en ny arbetsmiljölag där straffen till stor del ersätts med sanktionsavgifter. Tanken är att systemet ska bli effektivare än dagens, där få arbetsmiljöbrott överhuvudtaget går till domstol och processerna ofta drar ut på tiden.

I dag presenterade Arbetsmiljöverket sitt förslag till hur det nya systemet ska utformas. Myndigheten föreslår att fyra risknivåer införs med olika stora sanktionsavgifter.

De allvarligaste överträdelserna, till exempel risker med fara för livet, hamnar i risknivå fyra. Där varierar avgifterna mellan 100 000 och en miljon kronor beroende på hur många anställda företagen har.

– Det ska vara rejält kännbart, men små företag har en annan betalningsförmåga än stora och därför har de olika sanktionsavgifter, säger Karin Sundh Nygård, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Om arbetsgivaren gör mindre missar, så som att ha bristande dokumentation, hamnar det i riskklass ett. Där har de minsta företagen en sanktionsavgift på 5 000 kronor medan de största får betala 50 000 kronor.

– Det nya systemet innebär inga större förändringar för de arbetsgivare som bedriver ett bra arbetsmiljöarbete. För dem som bryter mot reglerna, kan det däremot bli mer kännbart i framtiden, säger Mikael Sjöberg, Arbetsmiljöverkets generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Arbetsmiljöverket har än så länge sett över ungefär 90 av de 120 bestämmelser som är straffsanktionerade i dag, och arbetet med resten kommer att fortsätta under hösten.

När den nya arbetsmiljölagen börjar gälla den 1 juli nästa år är tas alla straff bort från Arbetsmiljöverkets föreskrifter, med några få undantag. Det ska fortfarande vara straffbart för arbetsgivare att anlita minderåriga i strid mot reglerna, att lämna oriktiga uppgifter, ta bort skydd och strunta i att anmäla olycksfall.

Även när någon skadas på jobbet kommer det fortfarande att vara straff som gäller och inte sanktionsavgifter.

Arbetsmiljöverkets förslag går nu ut på remiss, och svaren ska vara inskickade till myndigheten senast den 9 december. I slutet av mars räknar myndigheten med att fatta beslut om det nya systemet som ska börja gälla samtidigt som den nya lagen vid halvårsskiftet.