Ett nytt installationsavtal är undertecknat. Arbetsgivarna får nya turordningsregler och en mer individuell fördelning av ackordet – medan facket bland annat får mer arbetstidsförkortning, större avsättning till en extra pension, minskning av övertidsuttaget och mer betalt i ackordssystemet.

Foto: Henrik Montgomery

Foto: Henrik Montgomery

På måndagskvällen skrev företrädare för Elektrikerförbundet och EIO under ett nytt treårigt kollektivavtal, där det samlade avtalsvärdet är 6,8 procent. I avtalet finns också individgarantier som uttrycks i procent. Avtalets lägsta lön ökas procentuellt lika mycket som utgående lön.

En facklig framgång syns inte alls i det undertecknade avtalet och det handlar om inkasseringsavtalet. Arbetsgivarna sa upp avtalet. Men sedan både fack och arbetsgivare hade varslat om omfattande stridsåtgärder drog arbetsgivarna tillbaka sin uppsägning.

Det betyder att arbetsgivarna även i fortsättningen sköter inbetalningen av fackmedlemmarnas medlemsavgifter och deras ackordskontrollavgifter. De gör helt enkelt avdrag på de anställdas löner och skickar pengarna till facket.

– Det är ett jättebra innehåll i avtalet. Vi har gjort stora framsteg och det här är ett avtal med människan i centrum, säger Ronny Wenngren avtalssekreterare hos Svenska Elektrikerförbundet.

Även Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef och vice vd hos arbetsgivarna i Elektriska installatörsorganisationen (EIO), tycker att det är ett bra avtal:

– Vi har lyckats hitta en avvägning som är bra både för företag och för anställda. En del av våra hjärtefrågor finns med och en del av deras. För oss är det ett steg på väg mot ett modernt avtal.

Medlaren Olle Hammarström berättar att en stor del av diskussionerna mellan fack och arbetsgivare de senaste dagarna har handlat om hur mycket betalt facket ska få för att arbetsgivarna får gehör för en del av sina uppfattningar.

I fredags sa facket nej till ett bud från medlarna medan arbetsgivarna sa ja. Därefter har parterna fortsatt att förhandla med varandra med hjälp av de tre medlarna. Flera besvärliga frågor har fått en lösning i det nya avtalet:

ACKORDET. Tidigare gav ackordet lika lön till alla. Nu blir det möjligt att betala olika även vid ackordsarbete och utgångspunkten blir den enskilde elektrikerns yrkeskunnande, prestation, ansvar och kvalifikationer. Den enskildes lön vid ackordsarbetet bestäms i en förhandling mellan en chef och en facklig företrädare.

– Lönen ska vara individuell och differentierad. Det blir bättre och mer rättvis. Det är bra för branschen, säger arbetsgivarnas Åsa Kjellberg Kahn.

– Det här är mer en ideologisk framgång för arbetsgivarna, kommenterar fackets Ronny Wenngren.

Och han säger att facket i gengäld fått större del av pengarna ovanför den så kallade brytpunkten, samtidigt som brytpunkten höjts.

Tanken bakom brytpunkten i ackordssystemet är att begränsa löneutvecklingen när ackordslönen blir högre än förväntat, detta genom att arbetsgivaren får tillbaka en del av förtjänsten när ackordsarbetet ger högre lön än brytpunkten. Punkten är olika i olika delar av landet. Den lägsta är 165,24 kronor i timmen och den högsta 185,90 kronor.

Tidigare var fördelningen av installationselektrikernas ackord över brytpunkten 60-40 till de anställdas fördel, och med det nya avtalet får de anställda 75 procent. Samtidigt höjs nivån på brytpunkt, och detta anser facket är början till avvecklingen av den.

Det här är bra för ackordet. Båda parter måste gilla ackordssystemet. Vi måste genomföra förändringar så att arbetsgivarna accepterar systemet. Vi har inte avstått några pengar utan tvärtom, säger Ronny Wenngren.

TURORDNINGEN VID UPPSÄGNING. Arbetsgivarna kommer att kunna skapa tre turordningskretsar på egen hand och facket kommer inte att kunna begära att de ska slås samman. Kretsarna ska baseras på elektrikernas specialkunskaper: exempelvis kommer teletekniker och entreprenadelektriker hamna i olika kretsar.

– Det här har länge varit ett problem för oss. Om det går ner i byggbranschen och de sist anställda elektrikerna jobbar med annat har vi inte kunnat säga upp dem som fått för lite att göra. Det blir en modernisering av avtalet och gör att det inte hämmar utvecklingen, säger arbetsgivarnas förhandlingschef.

Ronny Wenngren säger att facket i gengäld har fått en förlängd återanställningsrätt. Lagens nio månader är i fortsättningen tolv månader när arbetsgivaren har inrättat de tre turordningskretsarna. Och han konstaterar att det inte blir så lätt för arbetsgivarna att placera om folk – och använda omplaceringen för att komma åt någon som han eller hon inte gillar. I fortsättningen måste erbjudanden om omplacering nämligen följa turordningslistan och den som säger nej till omplacering hamnar inte sist – om arbetsgivarens skapat tre turordningskretsar.

LÖNERNA. På arbetsgivarnas plussida finns även att det blir möjligt att göra upp om andra prestationslöner än ackordet på lokal nivå. Tidigare kunde det bara göras upp mellan företaget och fackavdelningens ombudsmän.

På installationsavtalet är löneökningarna de kommande tre åren 1,9, 2,2 och 2,35 procent. I avtalet anges även individgarantin i procent och den anställdes lön ska som lägst öka med 1,0, 1,1 och 1,1 procent under de tre avtalsåren. Och avtalets lägstalön, lön under restid och en del andra ersättningar ökar med samma procenttal som utgående lön under perioden.

– I ett höglöneförbund som vårt anges dessa påslag i procent och det är ingen ändring utan så har det varit sedan mitten på 90-talet, säger Ronny Wenngren.

ARBETSTIDERNA. I det nya avtalet ingår en begränsning av övertidsuttaget. Det minskas från 200 till 150 timmar per år. Arbetstidsförkortningen ökar samtidigt med sex timmar till 27 timmar per år. Och tiden för visstidsanställning begränsas till 14 månader.

PENSIONEN. Till elektrikernas extra pension avsätts mer pengar än i dag. I år går 0,515 procent till den, och sista avtalsåret år avsättningen uppe i 1,0 procent. Det är inte en delpension utan extra pengar som ska göra det möjligt för elektriker att gå i pension tidigare än vid ordinarie pensionsålder.

– Det var fackets krav, men det ökar också branschens attraktionskraft, säger Åsa Kjellberg Kahn.

HÄLSAN. Elektrikerna ska också erbjudas hälsoundersökning minst var tredje år. Det bildas arbetsgrupper om ska arbeta med arbetstider, lönebestämmelser för bemanningsföretag samt om attityder och säkerhetskultur. Fack och arbetsgivare ska även arbeta tillsammans om ökad elsäkerhet.

FÖRÄLDRALÖNEN. Även elektrikerna omfattas av den kompletterande föräldrapenningen under sex månader, den som LO och Svenskt Näringsliv enats om för alla privatanställda arbetare. Till den går 0,05 procent av löneutrymmet.

FAKTA: Plus och minus

Fackets framgångar: inkasseringsavtalet kvar, arbetstidsförkortning, mer till extra pensionen, mindre övertid, mer betalt i ackordssystemet, kortare visstidsanställning, hälsoundersökningar och i de fall arbetsgivaren inrättat tre turordningskretsar är återanställningsrätten förlängd och omplaceringsreglerna bättre.

Arbetsgivarnas framgångar: individuell fördelning av ackordet, rätt att inrätta tre turordningskretsar på egen hand, möjlighet att lokalt göra upp om andra prestationslönesystem samt procentpåslag på lägstalönen.