Regeringen gör fel tolkning av EU:s regler för tjänstepensioner. Resultatet kan bli att pensionerna urholkas, befarar Saco.

För att skydda spararna i ekonomiskt osäkra tider har EU beslutat om regler för hur pensioner ska förvaltas. Det så kallade solvens II-direktivet innebär hårdare krav på kapitalbuffert än vad som ställs på svenska tjänstepensionsföretag i dag.

Men samtidigt finns ett annat direktiv – tjänstpensionsdirektivet – som reglerar delvis samma verksamhet.

Därmed finns ett visst utrymme att välja tolkning när EU:s regler ska tillämpas på svenska pensionsförvaltare.

I det valet håller finansdepartementet på att göra fel val, anser Ossian Wennström, pensionsutredare vid Saco, som just har färdigställt Sacos remissvar i frågan.

Det bästa valet för Sverige är att låta rena tjänstepensionsverksamheter fortsätta följa de kapitalkravsregler som gäller i dag, och slippa de höga kraven på kapitalreserver i Solvens I-direktivet, enligt Saco. En utredning tidigare i år föreslog just detta – men finansdepartementet har nu underkänt utredningens slutsatser på den punkten.

I sitt remissvar hävdar Saco att kapitalkraven blir oproportionerligt höga på försäkringar med ett stort inslag av garanterat sparande som ska betalas ut länge (ofta livsvarigt). Just så ser många svenska tjänstepensioner ut. Följden kan bli att de nuvarande tjänstepensionerna, som ger löntagarna stor trygghet, ersätts med mer av avgiftsbestämda pensioner, där en större del av risken för finansmarknadernas svängningar vältras över på spararna.