LO-kongressen vill se fler fackliga center för papperslösa i landet. Enigheten var stor när de papperslösas situation diskuterades.

Att papperslösa, de som lever utan tillstånd i Sverige, hamnar i extremt svåra situationer vittnade flera talare om. Löner på runt tio kronor i timmen och arbete sju dagar i veckan är ingen ovanlighet berättade Per Persson, på Hotell- och restaurangfacket, som är engagerad i det fackliga centrum för papperslösa som finns i Stockholm.

För att facket ska kunna göra mer för de papperslösa bör LO verka för att fler fackliga center upprättas i landet, i första hand i Göteborg och Malmö, föreslog Bjarne Isacsson från Seko. Och han vann kongressens gillande. LO-styrelsens föredragande berättade att arbetet redan har startat och att centrumet i Stockholm tagit kontakt med engagerade personer i de båda storstäderna.

Kongressen beslutade också att LO ska verka för att papperslösa får samma rätt till sjukvård som svenska medborgare och att deras barn får lagstadgad rätt till skolgång. Dessutom ska LO verka för att papperslösa kvinnor som anmält övergrepp får tillfälligt uppehållstillstånd så länge de medverkar i brottsutredning, förundersökning eller domstolsprocess.