Också personer med lindrigare sjukdom än stroke och hjärtinfarkt kan få fortsatt sjukpenning efter 550 dagar. Enda villkoret är att sjukdomen riskerar att förvärras allvarligt om de skulle börja arbeta.

Det här klargör en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen, som innebär en mildare tolkning av lagen än den som Försäkringskassan har gjort hittills.

Normalt sett kan den som är för sjuk för att arbeta få vanlig sjukpenning (80 procent av inkomsten) i högst 364 dagar, och sedan sjukpenning på fortsättningsnivå (75 procent av inkomsten) i ytterligare högst 550 dagar.

Men 2010 infördes en möjlighet till sjukpenning på 75-procentsnivån också efter 550 dagar, nämligen om en återgång till arbete (eller arbetsmarknadspolitiskt program) riskerar att förvärra sjukdomen allvarligt.

Den här möjligheten har Försäkringskassan använt restriktivt. Förutom personer som ligger intagna på sjukhus har fortsatt sjukpenning efter dag 550 bara beviljats dem som drabbats av stroke, hjärtinfarkt eller liknande, alltså sådana direkt livshotande sjukdomar som regeringen pekade ut i samband med att den nya bestämmelsen skrevs in i lagen.

Den man som den nya domen gäller är ett bra exempel på Försäkringskassans restriktiva linje. En knapp månad innan 550 dagar med förlängd sjukpenning var förbrukade genomgick han en höftledsoperation, som ledde till komplikationer. När dag 550 passerades hade operationssåret inte läkt, och mannen hade fått en skelettinfektion i det opererade benet. Han hade mycket svåra smärtor och kunde varken stå eller sitta. Läkaren ansåg att han behövde ytterligare ett par månaders rehabilitering. Ändå sa Försäkringskassan nej till ytterligare sjukpenningdagar, eftersom sjukdomen inte fanns med bland dem som regeringen hade haft i åtanke.

En så snäv tolkning saknar stöd i lagtexten, anser nu Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt domen räcker det att mannens tillstånd riskerade att försämras allvarligt om han började arbeta med sitt nyopererade och infekterade ben.

Försäkringskassans chefsjurist Eva Nordqvist tycker att det är bra att domen klargör hur lagen ska tolkas.

– Vi hade drivit det här ärendet till Högsta förvaltningsdomstolen just för att få svar på frågan om det krävs sjukdom av viss svårighetsgrad för att sjukpenning efter 550 dagar ska beviljas. Nu vet vi att sjukdomen i sig inte behöver definieras som allvarlig.

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans. Det betyder att domen blir vägledande för hur Försäkringskassan ser på sjukpenning efter 550 dagar i fortsättningen. Den får också betydelse för dem som har överklagat Försäkringskassans beslut om förlängd sjukpenning och väntar på dom i förvaltningsrätter och kammarrätter. Hur många personer det rör sig om vet inte Försäkringskassan.