Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på arbetsmarkanden och på jobbet. För att nå dit tillsätter regeringen nu en delegation för jämställdhet i arbetslivet.

Delegationen ska utreda kvinnors och mäns olika villkor i arbetslivet och lämna förslag på insatser som kan öka jämställdheten och minska lönegapet mellan könen.

– Flickor lyckas bättre än pojkar i skolan, men lönekuvertet förblir tunnare. Det är dags att kvinnors utbildning lönar sig lika mycket som männens. Att lönegapet ska fortsätta minska är en viktig jämställdhetsprioritering, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, i en kommentar på regeringens hemsida.

Utredningens uppdrag består i att sammanställa och analysera den kunskap och forskning som finns på området, för att sedan lämna konkreta förslag på åtgärder.

Delegationen ska också sprida kunskap och information om jämställdhet på arbetsmarknaden och skapa debatt om frågorna.

– I kvinnodominerade sektorer är karriär- och utvecklingsmöjligheterna ofta begränsade vilket måste ses som ett allvarligt samhällsproblem. Det är orimligt att vi 2011 fortfarande har en könssegregerad arbetsmarknad, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström i ett pressmeddelande.

Arbetet kommer att ledas av Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg. Han säger att han ser fram emot uppdraget som innehåller mer än bara förhållandena i arbetslivet. Vad som avgör hur vi väljer utbildningar och yrken spelar också roll liksom vår syn på kvinnor och män och vad som är manligt och kvinnligt.

– Synen påverka livsval och attityder i olika delar av livet, sade han när utredningen i dag presenterades av regeringen.

Mikael Sjöberg konstaterade också att den bristande jämställdheten i arbetslivet får konsekvenser även senare i livet. Till synes individuella livsval, som att kvinnor tar större ansvar för hemmet och oftare jobbar deltid i sämre avlönade yrken, gör att många kommer att få pensioner på samma nivå som socialbidragsnormen.

– Det kommer att bli ett stort problem för de här kvinnorna och det kommer att bli ett stort problem för samhället framöver.

Delegationen ska också analysera vad både regeringen och arbetsmarkandens parter kan bidra med på området. Utredningen ska även samla in och lyfta fram goda exempel och lämna förslag på hur man kan få fler kvinnor att arbeta mer.

Uppdraget ska vara slutfört den 24 oktober 2014, men en första delredovisning ska lämnas den 22 februari 2013.