Försöken att utjämna eller minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor tar fortsatt små, små steg i utjämnande riktning. I Medlingsinstitutets statistik över löneskillnaderna har gapet fortsatt att krympa.

– Under åren 2005 till och med 2010 har löneskillnaderna minskat bland både arbetare och tjänstemän och utvecklingen gäller inom alla sektorer, säger Claes Stråth, generaldirektör för MI.

Men trots kvinnornas lönemässiga framsteg är löneskillnaden fortsatt betydande. Utan hänsyn tagen till ålder, utbildning och arbetstid skiljer 14,3 procent mellan mäns och kvinnors löner. Om lönerna jämförs och de här faktorerna beaktas sjunker löneskillnaden till 5,9 procent som genomsnitt för hela arbetsmarknaden

– Dessa 5,9 procenten är oförklarade skillnader. Det kan vara faktorer som inte fångas upp av vår statistik och skillnaden kan därför inte sägas utgöra lönediskriminering, säger John Ekberg, statistiker på Medlingsinstitutet.

En intressant iakttagelse är att skillnaderna mellan och mäns och kvinnors löner minskat mest inom privat sektor och främst bland arbetare.

Om det är ett utslag av de jämställdhetssträvanden som utgjort viktiga inslag under avtalsrörelserna 2006/2007 och under förhandlingarna 2009/2010 kan ingen med säkerhet avgöra. Men ivrarna för fortsatta jämställdhetspotter inom LO har fått ytterligare ett argument för en fortsättning på den inslagna vägen.

De i särklass största löneskillnaderna mellan män och kvinnor finns fortsatt bland privatanställda tjänstemän och bland anställda inom landstingen. Där är de ovägda skillnaderna över 21 respektive 26 procent. Sedan hänsyn tagits till ålder, utbildning och arbetstid är skillnaden cirka 10 respektive 5 procent.

Medlingsinstitutet har i årets rapport också analyserat vilken inverkan bonus har på löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

Undersökningen omfattar bara den privata sektorn och gäller 2009.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar med en procentenhet när bonus inkluderas i jämförelsen. Vanligast är bonus bland tjänstemän. Cirka 30 procent av de manliga tjänstemännen har bonus medan motsvarande siffra för manliga arbetare är 15,8 procent.
Bland kvinnorna är relationen 22 procent kvinnliga tjänstemän med bonus och 11 procent av arbetarkvinnorna.

Förutom de stora skillnaderna i antal är också bonusens storlek avsevärt större bland tjänstemän än bland arbetare. Bland manliga arbetare är den månatliga bonusen 1 075 kronor medan manliga tjänstemän med bonus kan räkna hem 4 742 kronor i månaden.

Bland kvinnorna är bonusutbetalningarna överlag blygsammare men skillnaderna mycket stora. Kvinnliga tjänstemän med bonus får 2 443  kronor i månaden medan arbetarkvinnor med bonus får nöja sig med 590 kronor i månaden.