Återigen debatteras vinst i vården. Men begreppet är i grunden felaktigt. Vinst i all offentlig verksamhet är endast en överföring av allmänna medel till privata ägare.
 

 

Nyligen sa Socialdemokraternas nya landstingsråd i Stockholm, Ilija Batljan, att han inte ser något problem med privata vinster i vården. Något som genast retade upp LO-distriktet i Stockholm som skrev ett protestbrev.

Men i ekonomisk bemärkelse går det inte att göra ”vinst” på offentlig verksamhet, eftersom mekanismerna runt tillgång och efterfrågan helt har satts ur spel.

Följande gäller på en fri marknad:

Om tillräckligt många har behov av en vara eller en tjänst kan ett företag producera och sätta ett pris på denna vara eller tjänst. Är produktionskostnaderna för företaget lägre än det folk är beredda att betala blir mellanskillnaden en vinst.

Men denna fria marknad är inte överförbar till svensk offentlig sektor eftersom företagen inte själva finansierar sin produktion.

Bara skattepengar
Företagen behöver inte ens finna någon avsättning för sina tjänster, det vill säga leta efter kunder. Tilldelningen av vård är nämligen en fråga för den offentliga myndighetsutövningen.

Skatten bekostar alltså därmed både produktionen av vårdtjänster och konsumtionen av samma tjänster.

Ingenstans kommer några andra pengar in annat än skattemedel.

Vad gör då de privata företagen?

Teorin bakom privatiseringar är att de ska skapa besparingar som är större än de samordningsvinster som går förlorade när större offentliga verksamheter splittras upp på flera privata utförare.

Press på lönerna
Eftersom uppemot 90 procent av kostnaderna i de verksamheter som privatiseras består av löner (löner som alltså fortfarande bekostas av skattemedel) är det därmed personalen som måste effektiviseras.

Som beskrevs i det näst senaste numret av LO-Tidningen kan personalkostnaderna sänkas genom att de privata företagen omvandlar fasta tjänster till timanställningar, förlänger arbetstiden, sänker jourersättningen eller sänker lönerna.

Därmed uppstår ett överskott. Men eftersom det privata företaget inte har satsat några pengar alls, utan allt är finansierat av skatter, så består detta överskott av skattepengar som avsatts till vård – men som inte använts till vård.

Någon vinst i ekonomisk mening är det alltså inte frågan om, endast skattemedel som inte utnyttjas.

Som tack för hjälpen för att ha sänkt personalkostnaderna får de privata företagen kalla de sparade skattepengarna för vinst – och behålla dessa pengar själva.