Nära 40.000 svenskar kan om drygt ett år ställas utan försörjning som en följd av de nya reglerna för sjukpenning och sjukersättning som införs den 1 juli.

Kring den 1 juli får 60.000 svenskar ett brev från Försäkringskassan. Deras sjukpenning har då omvandlats till ”förlängd sjukpenning”, och dagarna på väg mot den bortre parentesen har börjat ticka.

Vid halvårsskiftet införs regeringens ”rehabiliteringskedja” med fasta tidsgränser för hur länge en sjukskrivning får pågå.

Försäkringskassan talar om den största förändringen av sjukförsäkringen på många år (se faktaruta).

Sjukpenning omvandlas
Drygt 60.000 personer har i dag haft sjukpenning i mer än ett år, och har därmed passerat gränsen för vanlig sjukpenning.

De får sin sjukpenning automatiskt omvandlad till förlängd sjukpenning, som är 75 procent av lönen i stället för 80 procent. Den kan betalas i högst 550 dagar, vilket betyder att 1 januari 2010 blir definitivt slutdatum.

Till dess kommer en del av de 60.000 att ha blivit friska, medan andra fått sjukersättning (i dagligt tal förtidspension) eller ålderspension. Hur många som blir över vet ingen.

Försäkringskassans prognos är att 9.000 personer står utanför försörjning den 1 januari 2010. Men det kan bli fler. Den som gör mer pessimistiska bedömningar har flera argument.

– Vår prognos bygger på att Försäkringskassan ska lyckas bättre än hittills med att hjälpa sjukskrivna tillbaka till arbetsmarknaden, säger Jon Dutrieux, som arbetat med Försäkringskassans beräkning.

Nya regler
För det finns inga garantier. Till detta kommer de nya reglerna för sjukersättning – den kanske största regelförändringen från 1 juli.

I dag räcker det att arbetsförmåga saknas långvarigt, till exempel de kommande två-tre åren, för att man ska få sjukersättning. I fortsättningen krävs att arbetsförmågan är borta för livet. Och i hur många fall kan man veta säkert att inte åtminstone någon arbetsförmåga kommer tillbaka om fem eller tio år?

Bertil Thorslund, analytiker vid Försäkringskassan, ger ett exempel:

– I dag kan en 35-åring med utmattningsdepression få sjukersättning. Det kommer knappast att ske efter 1 juli.

– Vi bedömer att antalet personer som kvalificerar sig för sjukersättning kommer att minska till hälften. Men hur de nya reglerna kommer att tillämpas i praktiken går inte att veta i förväg.

Ersättning tas bort
Samtidigt som villkoren för sjukersättning skärps dramatiskt försvinner det som i dag kallas tidsbegränsad sjukersättning.

Just nu har 86.000 personer denna förmån. Under en övergångsperiod kan de få ersättningen förlängd, som mest med 18 månader. Men regeringens tanke är att de ska ”fasas ut” ur systemet senast till år 2012.

Vissa kommer att bli friska, andra får permanent sjukersättning. Men omkring 30 000 kommer att stå utan försörjning när deras ersättningsperiod tar slut, tror Försäkringskassan.

Få utbetalda dagar
De nya, skärpta reglerna kommer vid en tidpunkt då antalet utbetalade dagar med sjukpenning är på det lägsta sedan 1960-talet.

Antalet dagar med ersättning från sjukförsäkringen har minskat oavbrutet sedan februari 2003.

Minskningen väntas fortsätta, och de skärpta reglerna kommer att skynda på den. Till år 2011 kommer statens utgifter för sjukpenning och sjukersättning att ha minskat med 17 miljarder kronor om året jämfört med år 2007, enligt Försäkringskassans prognos.

FAKTA: Nya regler
Nya regler gäller vid sjukskrivning från den 1 juli 2008. Dag 1–90: Sjukpenning (80 procent av lönen) om du inte kan utföra ditt vanliga arbete. Försäkringskassan undersöker om din arbetsgivare kan ordna annat jobb. Dag 91–180: Sjukpenning bara om du inte kan göra något som helst arbete hos din arbetsgivare, det behöver inte vara ditt vanliga jobb.

Dag 181– : Sjukpenning bara om du inte kan utföra något arbete som förekommer på den reguljära arbetsmarknaden. Oavsett om du har arbetsförmåga eller inte kan vanlig sjukpenning betalas i högst 364 dagar under en ramtid av 450 dagar. Ramtiden räknas 450 dagar bakåt i tiden från den dag du begär sjukpenning för.

Om du saknar arbetsförmåga när de 364 sjupenningdagarna är slut kan du ansöka om förlängd sjukpenning, som är 75 procent av lönen. Dödssjuka (de som väntas dö inom några månader) kan dock få behålla vanlig sjukpenning.