Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är störst bland privatanställda tjänstemän och på ledande befattningar. De minsta skillnaderna finns bland kommunernas anställda.

I Medlingsinstitutets årsrapport framgår att kvinnors löner är 83,5 procent av männens. En stor del av skillnaden förklaras av att män och kvinnor i stor utsträckning arbetar på olika slags arbetsplatser och har olika yrken.

Medlingsinstitutet konstaterar dock att drygt 5 procent inte kan förklaras av faktorer som skilda åldrar, utbildning, arbetstid eller olika yrken. Med andra bättre beräkningsmetoder har bland annat Arbetsgivarverket kommit fram till att de oförklarliga skillnaderna är lägre – något under 2 procent.

John Ekberg, som gjort Medlingsinstitutets undersökning, kan inte med stöd av statistiken säga att det förekommer lönediskriminering.

– Lönediskriminering i jämställdhetslagens mening innebär att en arbetsgivare tillämpar olika lönevillkor för arbeten som är lika eller likvärdiga. Ur vår lönestatistik går det dock inte att utläsa om någon sådan diskriminering förekommer, eftersom det inte framgår vilka jobb som är likvärdiga.

I sin lönejämförelse har Medlingsinstitutet tagit hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, liksom skillnader mellan olika arbetsplatser. Det är då det visar sig att skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner är störst bland de privatanställda tjänstemännen och på ledande befattningar. Bland privatanställda arbetare är olikheterna i lön mellan könen betydligt mindre än bland tjänstemännen.

Medlingsinstitutet bidrar med en annan möjlig förklaring till att kvinnornas löner i genomsnitt är 83,5 procent av männens: löneskillnader mellan olika sektorer. Privatanställda tjänstemän har de högsta genomsnittslönerna medan privatanställda arbetare har de lägsta. Kommunernas samtliga anställda har nästan lika låga genomsnittslöner som arbetarna.

FAKTA: Kvinnors lön i procent av mäns per sektor (2005)

Staten 93,7%
Primärkommuner 99,4%
Landsting 94,9%
Privat 92,7%
– Arbetare 96,9%
– Tjänstemän 90,4%

För kvinnor i ledande ställning gäller att deras löner är 90,8 procent av männens med hänsyn taget till ålder, yrke, arbetstid, utbildning och företag. Skillnaderna är störst på privata företag och minst för ledande befattningshavare i statliga företag.

Statistikälla: Medlingsinstitutet.

Läs också: nyhetsartikeln "Orättvisa löner borta om tio år"
Läs också: LO-opinion om jämställdheten i facket "Många kvinnor jobbar fackligt"