TCO-familjen är splittrad när det gäller förslaget till heltid. Två förbund går emot TCO:s majoritetslinje att säga nej till lagstiftning.

Tjänstemannafacket vill lösa frågan avtalsvägen. Och om det blir lagstiftning vill TCO stärka fackets roll, inte individens rätt att välja heltid.  Fackförbundet ST och Vårdförbundet har en helt annan uppfattning. De säger båda ja till en lag om heltid och förbunden är positiva till utredningens förslag att stärka individens rätt att gå upp i heltid. ST har skickat in ett eget remissvar till näringsdepartementet.

Mats Essemyr har skrivit TCO:s remissvar. Han tror att utredningens förslag riskerar att ställa arbetstagare mot varandra. Om en deltidsanställd person, med lagens stöd, kräver och får heltid kan det gå ut över en kollega som också är deltidare.

– Om vi har två personer, ofta kvinnor, som arbetar halvtid kan den ena kvinnans krav på heltid göra den andra arbetslös, om arbetsgivaren inte behöver fler arbetade timmar. Den risken vill inget fack ta, säger Mats Essemyr.

ST tror dock inte att risken att någon blir arbetslös är särskilt stor. Ombudsman Torbjörn Carlsson säger att förslaget innehåller en rad undantag från huvudregeln om heltid och att parterna kan avtala om vad de vill.

– Vi får samma problem hur vi än gör. Om arbetsgivaren inte utökar verksamheten får den som vill ha heltid stå tillbaka. Enligt förslaget har arbetsgivaren tre år på sig att lösa problemet och det borde gå.

ST och Vårdförbundet vill ha lagstiftning för att få ett ökat tryck på arbetsgivarna. Cecilia Helldén är ombudsman på Vårdförbundet:

– Vi har rätt till heltid i våra avtal och många socialdemokratiskt styrda landsting har beslut om att det ska bli fler heltider. Ändå händer ingenting. Vi behöver en lag, säger hon.

I stället för en individuell rätt till heltid bör medbestämmandelagen ändras så att facket får ett ökat inflytande över arbetsorganisationen, anser TCO. Facket ska kunna stoppa utlysning av deltidstjänster om det anser att det är en dålig lösning. 

Redan när utredaren Gudmund Toijer presenterade sitt förslag i november 2005 kom kritik från många arbetsgivare och fack. LO ansåg att förslaget var för tandlöst. Saco sa nej till förmån för avtal.

Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sa nej. De vill båda lösa frågan avtalsvägen.

SKL skriver i sitt remissvar på utredningen att deltidsproblemet kan lösas lokalt av parterna tillsammans med arbetsförmedlingen.
Ams säger också nej till heltidsförslaget. Enligt Ams riskerar lagen att försvåra för arbetslösa att få arbete.
Alla svar på utredningen har ännu inte kommit. Svaren och utredningen ska ligga till grund för en eventuell proposition.

FAKTA: Rätten till heltid splittrar tjänstemännen
Heltidsutredaren Gudmund Toijer föreslår en lag där huvudregeln är rätt till heltidsanställning för den som får ett nytt arbete samt rätt för den som arbetar deltid att gå upp till heltid.

  • Rätten till heltid begränsas av en rad undantag. Bland annat för företag med högst tio anställda. Arbetsgivare ska också ha rätt till en sjundedel deltidsanställda, utan särskild motivering. Hänsyn ska tas till arbetskraftsbehovet.
  • Den deltidsanställde som vill ha heltid ska anmäla det, han eller hon måste ha varit anställd minst tre år inom en femårsperiod och det ska finnas ett arbetskraftsbehov. Enligt förslaget ska reglerna börja tillämpas gradvis.