Nyligen belyste Arbetet i en artikel en djupgående problematik kring Arbetsförmedlingens tjänst ”Steg till arbete”, där över tusen klagomål har rapporterats från missnöjda deltagare. 

Dessa berättelser målar upp en bild av systematiska brister i tjänstens genomförande. Roten till problemet ligger dock någon annanstans – tendensen inom offentlig upphandling där pris så ofta prioriteras före kvalitet.

Upphandlingsmodell är boven

En stor del av de arbetsterapeuter som arbetar i tjänsten vittnar om en dålig arbetsmiljö och deltagare i tjänsten upplever att deras tid och potential slösas bort i program som saknar tillräcklig relevans och struktur. Det framkommer att tjänsten inte är det individanpassade stöd som behövs.

Vi menar att många av bristerna uppkommer utifrån konsekvenserna av en upphandlingsmodell som favoriserar det lägsta priset framför allt annat. När leverantörer drivs av att minimera kostnader för att vinna upphandlingar, offras kvaliteten på de tjänster som erbjuds.

I den första upphandlingen av ”Steg till arbete” ser vi tydligt hur detta undergräver programmets syfte och mål, särskilt för en utsatt grupp som personer med funktionsnedsättning.

Bra tjänst – med utvecklingspotential

Vi anser att ”Steg till arbete” i grunden är en väl designad tjänst, utvecklad av Arbetsförmedlingens specialister tillsammans med värdefulla insikter från leverantörer med specialistkompetens. Trots detta har programmet stött på betydande hinder i genomförandet, vilket tydliggör hur hårt prisupphandlingar kan slå.

En tjänst som denna, avsedd att stärka arbetsförmågan och främja inkludering på arbetsmarknaden, förlorar i trovärdighet när deltagarna lämnar programmet utan förväntat resultat.

Konsekvenserna av prisupphandling är inte bara demoraliserande för deltagarna utan kostar samhället mer, både i form av förlorade arbetsmöjligheter och ökade utgifter för ytterligare stödinsatser.

För att inte tala om de resurser som krävs för att korrigera fel, hantera klagomål och omstrukturera program som inte uppfyller sina mål.

Fokusera på kvalitet och långsiktighet

Det blir en cykel av kostnader som hade kunnat undvikas med en mer genomtänkt upphandlingsstrategi. Den bristande kvaliteten vid upphandling av tjänster till lägsta pris är ett delat ansvar mellan upphandlande myndigheter och branschens leverantörer.

Myndigheterna måste utforma upphandlingar som prioriterar kvalitet och långsiktiga resultat för både deltagare och samhället, inte enbart det lägsta priset. Om myndigheten ändå väljer priset som främsta utvärderingsverktyg måste leverantörerna sätta priser som speglar kostnaderna för att leverera tjänster med förväntad kvalitet och hållbarhet.

Eller att ha en dialog med upphandlaren. Den efterföljande upphandlingen, ”Steg till arbete 2”, visar på att Arbetsförmedlingen lyssnade på leverantörer och agerade på baksidorna av lägsta-prisupphandling i ”Steg till arbete 1”.

Arbetsförmedlingen ansvariga

Arbetsförmedlingen anpassade utvärderingsmodellen med fokus på kvalitet och tidigare resultat, samtidigt som man introducerade fasta priser.

En tillämpning av kvalitetsmedvetenhet och affärsmässighet i offentlig upphandling som gynnar både de som ska ta del av ”Steg till arbete” och de som ska arbeta i tjänsten. Bra gjort!

Tjänstens fyra olika steg, innehåll, metoder och krav på kompetenser har inte ändrats i upphandling nummer två, däremot är risken med de två olika upphandlingsformerna att ”Steg till arbete” levereras olika.

Ansvaret för att hantera detta ligger på Arbetsförmedlingen som upphandlande myndighet. Både för alla deltagare som tjänsten riktar sig till och för alla arbetsterapeuter och arbetskonsulenter som jobbar i tjänsten.

Men också för den myndighet som ansvarar för att prioritera personer som står långt ifrån arbetsmarknaden önskar vi att kommande upphandlingar premierar kvalitet.

En inkluderande och hållbar arbetsmarknad är en av grundpelarna i FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Det är dags att vi som samhälle står upp för rätten till kvalitativt stöd och rättvisa chanser på arbetsmarknaden för alla, oavsett funktionsnivå.

Iris Hadar AB levererar ”Steg till arbete” på 15 orter i landet.