Sedan Sveriges inträde i EU 1995 har stat, kommuner och regioner endast kunna ställt krav på det man kallar kollektivavtalsliknande villkor i samband med offentliga upphandlingar.

Detta då ett absolut krav anses krocka med EU-rättens proportionalitetsprincip som ska gälla vid offentlig upphandling. Den innebär i korthet att kraven och villkoren ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas.

Enligt flera tolkningar, bland annat från Upphandlingsmyndigheten, innehåller ett kollektivavtal betydligt mer långtgående krav än vad som anses vara rimligt att ställa.

Byggnads, Elektrikerna och Målarna påverkas

I flera år har experter också pekat på en kammarrättsdom i Stockholm från 1992 som slår fast att krav på kollektivavtal inte är förenligt med lagen om offentlig upphandling, LOU.

Men det är en ordning som nu utmanas av den styrande vänsterkoalitionen i Göteborg. I samband med en upphandling av en renovering av Dalaskolan, en grundskola i Västra Frölunda, valde de att ha med kollektivavtal som krav på samtliga leverantörer.

Avtalsområden som berörs är Byggnads, Elektrikerna och Målarna.

Attenius: ”Principiellt viktigt”

Enligt kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S) var de beredda att ta frågan till domstol. Något som i slutänden inte behövdes.

– Vi måste vänta i tio dagar innan vi skriver kontrakt. Men det kom inga överprövningar. För oss var det principiellt viktigt. Mig veterligen är det den första upphandlingen i Sverige där man ställt krav på kollektivavtal på det här sättet.

Renoveringen beräknas kosta mellan 2-3 miljoner vilket sett till Göteborgs stad årliga kostnader för offentlig upphandling på runt 29 miljarder får anses vara kaffepengar.

S vill ta det vidare – oklart hur

Men enligt Jonas Attenius, som själv har en bakgrund i Byggnads, är upphandlingen att betrakta som en slags pilot.

– Jag är trött på allt snack om att det inte skulle gå. I alla år har jag hört högerpolitiker och jurister säga nej, nej, nej, det går inte, det ska vara kollektivavtalsliknande villkor. Det har varit den allena rådande sanningen. Nu har vi visat att det visst går.

Är målet att all offentlig upphandling i Göteborg ska ha det här kravet?

– Det finns en ambition att ta det här vidare absolut. Vi får återkomma om hur. Klart är att vi har så mycket marknadsmisslyckanden bakom oss i Sverige. Det här är ett sätt att visa för andra kommuner att det finns andra vägar.

Myndighet känner inte till några liknande fall

Arbetet har varit i kontakt med Upphandlingsmyndigheten som bekräftar Jonas Attenius bild av upphandlingen i Göteborg som unik.

Enligt myndighetens vetskap har ingen liknande upphandling genomförts i Sverige sedan kammarrättsfallet i Stockholm 1992.