Kemikalieinspektionen har i över tio år med jämna mellanrum inspekterat Dollarstore vilket resulterat i ett antal åtalsanmälningar mot företaget, skriver Handelsnytt.

Flera av dessa gäller höga eller mycket höga halter farliga ämnen i varor.

I en av myndighetens senaste anmälningar till åklagare gällande leksaker som innehöll för höga halter bly, ftalater och klorparaffiner skriver Kemikalieinspektionen:

”omräknat motsvarar det hundratals kilo av skadliga ämnen som finns ute hos konsumenter endast i detta ärende”.

Det blir också tydligt att myndigheten anser att företaget medvetet struntar i att följa lagen.

Dollarstore har vid flertalet tidigare inspektioner sagt att de vidtagit eller ska vidta åtgärder för att komma tillrätta med bristerna.

Men det är inget myndigheten tror på utan skriver: Kemikalieinspektionen är av uppfattningen att de åtgärder som utlovats inte varit tillräckliga, eller att de aldrig infriats. Företagets rutiner är mycket bristfälliga då även dokumentation som de är lagstadgade att inneha, inte finns eller kan hittas.”

Myndigheten menar att historiken visar på systematiskt återkommande lagöverträdelser.

Att ett så stort företag, som omsätter flera miljarder kronor och finns över hela landet, inte arbetar aktivt med att säkerställa att reglerna följs är anmärkningsvärt, anser myndigheten.

”Se upp för detta som anställd”

Karin Rumar är inspektör på Kemikalieinspektionen.

Hon säger att de inte kontrollerar alla varor utan tittar på olika riskvaror när de gör kontroller.

Kemikalierna återfinns ofta i så kallad no brand-elektronik, till exempel lampor, hörlurar, laddare och belysning utan något känt varumärke. 

– Se upp om det inte finns ett känt märke som Sony eller Panasonic. Ofta kan det finnas bly inne i elektroniken.

– Vi är också oroliga för all mjuk plast utom silikon. I varor av mjuk plast kan det finnas mjukgörare som ftalater som påverkar förmågan att få barn. Ibland kan det även finnas bly och kadmium i plaster.

Karin Rumar varnar också för att kadmium och bly kan finnas i smycken med svart oxiderad yta i gotisk eller bohemisk stil.

– Av de riskvaror vi kontrollerar innehåller 10–30 procent av de testade varorna för höga halter kemikalier. Ofta kommer varorna från lågprisbutiker med import från Kina. Men e-handeln har ännu större brister. Framför allt dropshippingbutiker, som inte har eget lager utan varan skickas direkt från leverantör, och marknadsplatser som Amazon, CDON och Wish.

Karin Rumar, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Karin Rumar säger att det generellt sällan är enskilda exponeringar av kemikalier som är någon fara. Men för anställda som dag ut och dag in hanterar olika varor kan det finnas en risk.

Ett problem är containrar med varor som behandlas med antimögelprodukter och biocider som ska döda skadedjur.

Varnar anställda för cancerrisk

Det finns risk att de som öppnar upp containrarna eller tar hand om varorna får allergiska reaktioner som andningsproblem och eksem.

– Luktar det kemiskt är det oftast inte bra. Det är viktigt att vädra och att använda handskar, säger Karin Rumar.

Biocider är olika bekämpningsmedel. Varor som är behandlade med biocidprodukter innehåller ämnen som kan vara farliga eller giftiga för människor och miljö.

Därför får varorna bara vara behandlade med tillåtna ämnen för att få säljas i EU.

Hon vill särskilt varna anställda för PAH, polycykliska aromatiska kolväten, som kan finnas i svart gummi, till exempel i handtag på verktyg.

– Luktar det petroleum kan det vara PAH:er. De är farliga vid hudkontakt. Det finns risk för cancer, leverskador, nedsatt immunförsvar och allergiska reaktioner. Står man i flera år och packar upp varor skulle jag vara extra försiktig med just PAH:er.

Ett sätt för anställda att försöka hålla koll på att varorna håller högre kvalitet är att leta efter CE-märkning, uppgifter om tillverkare och importör.

CE-märkningen ska garantera att varan uppfyller många krav i EU-lagstiftningen.

”Ingen aning vad anställda utsätts för”

Krister Colde är fackförbundet Handels arbetsmiljöombudsman. Han tycker att det är bra att Kemikalieinspektionen gör kontroller.

– Det borde de göra oftare, för jag tror att det krävs specialistkompetens för att veta vilka olika kemiska ämnen som kan finnas i produkterna. Det här är helt nytt för oss. Det är svårt för ett skyddsombud att hänga med i alla olika kemikalier. Vi har nog inte en aning om vad anställda utsätts för.

Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.
Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Det är arbetsgivarens ansvar enligt lag att bedöma risker med kemikalier.

Ett skyddsombud är personalens representant och kan anmäla arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket om brister i verksamheten inte åtgärdas.

Vad kan man göra som anställd?
– Man kan kräva att arbetsgivaren tar reda på vad det är för produkter de tar in och vad det finns för kemikalier i dem. Men det kan vara svårt både för anställda och skyddsombud på företaget att ställa krav på sin arbetsgivare. Risken finns att man blir straffad eller inte får behålla jobbet om man ifrågasätter.

Dollarstore erkänner brister

Dollarstores kvalitets- och hållbarhetschef Märta Kuylenstierna vill inte ställa upp på en intervju men säger att företaget välkomnar Kemikalieinspektionens kontroller.

De har under åren säljstoppat och förstört samtliga berörda varor så fort de fått kännedom om att de innehållit gift.

– Först och främst så beklagar Dollarstore det inträffade och vi har sett över våra rutiner under 2023 för att det inte ska hända igen. Dollarstore ställer krav på sina leverantörer att efterleva europeisk lagstiftning. Dock har de processer för uppföljning och kvalitetssäkring varit otillräckliga. Dollarstore har fått och accepterat böter för artiklar som sålts under tidigare år kopplat till främst kemikalier, märkningskrav och produktsäkerhet, skriver hon i ett mejl till Handelsnytt.

Nya ägare ska satsa på kvalitet

Handelsnytt ställer frågan om varför det dröjt till 2023 innan företaget reagerat med att se över sina rutiner med tanke på att anställda kan ha utsatts för gifter i åratal.

– Företaget har en ny ägare sedan 1 augusti 2023 och i och med ägarbytet har en hel del förändringar skett. Bland annat har en kvalitets- och hållbarhetsenhet skapats och Dollarstore kommer att implementera ett kvalitetsarbete som baseras på det som vårt finska ägarföretag Tokmanni redan har arbetat med länge, skriver Märta Kuylenstierna.

”Arbetar med arbetsmiljön”

Alla butiker ska ha informerats om varför varor med för höga halter kemikalier tas bort.

– Vi som arbetsgivare är självklart ansvariga över arbetsmiljön i våra butiker och arbetar systematiskt med uppföljning och åtgärder. Om det är någon som känner oro eller har frågor så fångar vi upp och hanterar det.

Artikeln är tidigare publicerad i Handelsnytt som tillsammans med Arbetet och sex andra titlar ingår i LO Mediehus.

Lista: Här är de farliga kemikalierna i Dollarstores varor

  • Bly är ett mycket giftigt ämne som inte får användas i vissa varor. Det kan skada nervsystemet och påverka till exempel förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt känsliga. Kan t ex finnas i metallegeringar i elektronik och som stabilisator i plast eller som förening i färgpigment.
  • Kadmium är giftigt för miljön och kan ge benskörhet, njurskador och cancer. Kan t ex finnas i uppladdningsbara batterier, konstnärsfärger, elektronik och plast.
  • Ftalater är en grupp ämnen där alla inte är skadliga, men vissa ftalater kan påverka testiklarna och göra det svårare att få barn och vissa är misstänkt hormonstörande. Används som mjukgörare i plast och kan läcka ut ur plast och tas upp av kroppen.
  • Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) är skadligt för vattenlevande organismer. Det är också mycket långlivat, bryts inte ned i naturen och är misstänkt cancerframkallande. Ämnesgruppen används bland annat som mjukgörare och flamskyddsmedel i PVC-plast.

Här är alla böter Dollarstore fått för farliga kemikalier

Företagsbot 300 000 kronor

Strafföreläggande med böter i januari 2024 för att under 2020 och 2021 släppt ut för höga halter kemikalier i produkterna Solskydd för bilfönster, Bordsfläkt Havsö, Solglasögon Ztiz, Väska Ztiz och Nyckelskydd. Det handlar om för höga halter av ftalater och klorparaffiner. Till exempel är den högsta tillåtna mängden av ftalaten DEHP 0,1 viktprocent. Nyckelskydden innehöll 33 viktprocent. Dessutom får företaget böta för att ha bedrivit otillåten miljöverksamhet genom att sälja biocidprodukten Skandi anti-mygg klistermärken utan att få godkännande eller dispens från Kemikalieinspektionen.

Företagsbot 150 000 kronor

Strafföreläggande med böter i januari 2024 för att mellan september 2022 och januari 2023 släppt ut miljöfarliga kemikalier i leksaken Mask monster, i Led halsband pumpor och Halloween dekoration spindlar i nät. Det handlar om för höga halter av bland annat ftalater, och bly.

Företagsbot 150 000 kronor

Strafföreläggande med böter i november 2020 för att i olika perioder mellan 2016 och 2019 släppt ut för höga halter kemikalier i elektrisk utrustning och leksaker. Det gäller produkterna Diadem led pumpor, bagagevåg, grön ficklampa, touchlampa för garderob, basebollset, necessär, noppborttagare, pannlampa och lanterna. Exempelvis innehöll lödningen i noppborttagaren 89 procent bly, vilket kraftigt överstiger gränsvärdet på 0,1 procent. Förutom att de flesta produkterna innehöll höga halter av bly innehöll vissa produkter också ftalater över gränsvärdena.

Företagsbot 120 000 kronor

Strafföreläggande med böter i juni 2017 för att i perioder under 2014 och 2015 ha sålt smycken som innehöll för höga halter av både bly och kadmium, en leksakspistol och ett duschdraperi vars plastförpackningar innehöll för höga halter kadmium och en basebollhandske och en nyckelring som innehöll ftalater över gränsvärdet.