Kvinnor som är chefer ansvarar oftare för ett stort antal medarbetare jämfört med män som är chefer. Det visar vår arbetsmiljörapport ”Jag är chef – men saknar superkrafter!

En fjärdedel av kvinnorna har medarbetaransvar för arbetsgrupper som är 31 anställda eller fler. Men bara femton procent av männen har ansvar för fler än 31 medarbetare.

För barnmorskor som är chefer är det ojämställda mönstret tydligt. Många chefer arbetsleder fler än 50 medarbetare och har inte tillräckliga förutsättningar att vara närvarande för de anställda.

Överbelastade chefer saknar avlastning

Vi instämmer i en rekommendation från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys: Regionerna behöver minska antalet medarbetare per chef. Chefer inom förlossningsvården behöver bättre förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap.

Vi genomförde djupintervjuer med sex barnmorskor som är chefer inom förlossningsvården. Cheferna menar att deras arbetsmiljö är utmanade och upplever sitt arbete som obegränsat. Vår rapport visar att chefer arbetar övertid på regelbunden basis. Nästan en tredjedel (27 procent) arbetar regelbundet 46 – 50 timmar och nio procent av cheferna arbetar 51 timmar eller mer i veckan.

Chefskapet är ensamt och få har ett tydligt system för inhoppare när de själva är lediga.  Vi vill bryta detta ohälsosamma mönster. Sveriges kommuner och regioner pekar på att det krävs ett hållbart ledarskap för välfungerande verksamheter.

Tvingas hoppa in i verksamheten utan ersättning

Barnmorskor som är chefer tar ofta arbetspass för medarbetare vid korttidsfrånvaro eller täcker upp vid mer långsiktiga bemanningsproblem. Att som barnmorska rycka in i kliniskt arbete kan innebära arbete på kvällar, nätter och helger. Detta gör många chefer utan extra ekonomisk ersättning. 

För våra medlemmar är bortavtalad övertidsersättning en dålig affär. Möjligheterna att ta ut den arbetade tiden i ledighet är ofta liten eller begränsad. Många chefer måste jobba under sommarmånaderna för att få verksamheten att gå ihop – det kan till och med vara svårt att få ut sin lagstadgade semester.

Här måste arbetsgivare tänka om. Det måste vara möjligt att säga upp en överenskommelse om inlöst övertidsersättning. Annars är risken att få vill ta på sig de spännande och viktiga chefsjobben.

Konkreta krav på arbetsgivare och politiker

Svenska Barnmorskeförbundet och SRAT vill:

  • att arbetsgivare ger chefer i förlossningsvården en hållbar arbetsmiljö 
  • att arbetsgivare minskar antalet medarbetare per chef i förlossningsvården för att förbättra möjligheterna att vara en närvarande ledare
  • att anställda ges möjlighet att säga upp en överenskommelse kring övertidsersättning som avtalats bort

Underbetyg att många arbetar deltid

Många barnmorskorna arbetar deltid för att få ihop arbete och familjeliv. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys studerade tio förlossningskliniker och konstaterar att bara 36 procent (!) av barnmorskorna arbetar heltid.

Villkoren för chefer i vården är inte jämställda. Vardagen för många chefer på kvinnodominerade arbetsplatser innebär ansvar för ett stort antal medarbetare, många övertidstimmar i veckan och för små möjligheter till återhämtning.

Denna könsdiskriminerande struktur måste brytas. Kvinnor som är chefer behöver hållbara och jämställda villkor.