Ett företag kan starta en skola var som helst i kommunen direkt efter tillståndsgivande av Skolinspektionen. Kommunen har väldigt små eller inga möjligheter att säga nej. Om samma företag däremot vill bygga en vindkraftpark så har kommunen vetorätt.

Kommunens självbestämmande är en grundbult i den svenska demokratin, kommunens invånare bestämmer hur kommunen ska formas.

Det finns flera goda argument för att kommunen fortsatt ska ha vetorätt över etablering av vindkraftsparker. Men varför ska kommunen och dess valda politiker inte ha samma vetorätt över etablering av friskolor?

Friskolor tjänar på tomma skolbänkar

Som skolpengen är utformad ökar överetableringen kostnaderna, då exempelvis kostnader för lärare och lokaler består. Då den totala snittkostnaden per elev styr skolpengens storlek drar kostnaderna för kommunen i väg. Det är alltså lönsamt för friskolor att skolbänkar står tomma.

Med den fria etableringsrätten placeras friskolor oftast i redan resursstaka områden där elevunderlaget är gynnsamt. Men om de etableras i ett utsatt eller socioekonomiska svagt område så är syftet lägre lokalkostnader. Inte att hjälpa de svaga eleverna.

Det logiska skulle naturligtvis vara att kommunen har vetorätt över om en friskola ska etableras eller ej. Fördelen för skattebetalarna blir att valfriheten att välja friskola finns kvar men att behovet blir mer styrande.

Då minskar också övervinsterna när en friskola inte kan välja elever fritt. Eller är friskoleföretagens vinstmaximering viktigare?

Leder till nedskärningar

I Alingsås så är problemet ännu inte jättestort men inget tyder på att det inte kan bli det.  Inom några år har vi säkert flera koncernskolor som dränerar även våra skolor på elever. Vilket i sin tur riskerar att leda till att budgetar spricker för Alingsås kommunala skolor. Då följer nedskärningar vilket redan sker i andra delar av landet och i en allt högre takt.

Jag har inget emot friskolor i sig. De kan vara ett utmärkt och välkommet komplement. I samråd med kommunen kan de säkert vara med och lyfta skolresultaten och bidra till minskad segregation.

Varför är det rimligt att vilket företag som helst, när som helst och var som helst ska kunna etablera en ny skola även om behovet inte finns?

För att det ska leda dit så borde grunden vara att kommunen själv bestämmer om och framför allt var en friskola ska placeras. Det är kommuninvånarnas skattepengar som betalar ut pengarna till skolföretagen, inte Skolinspektionen.