I år är det fem år sedan S-föreningen Reformisterna grundades i en gemensam övertygelse om att en starkare socialdemokrati förutsätter en offensiv reformpolitik.

Sedan dess har vi, tillsammans med andra progressiva krafter, bidragit till att vårt parti gjort flera grundläggande omprövningar av politiken.

Vår politik blir verklighet

I riksdagen har Socialdemokraterna lagt skarpa förslag på en uppgörelse med marknadsskolan och vinstjakten i förskolan. I socialdemokratiskt styrda kommuner och regioner återtas vård- och omsorgsverksamheter i egen regi. Ett pensionslyft har genomförts.

I EU verkar Socialdemokraterna för en koldioxidtull runt unionen och stödjer klimatpaketet Fit for 55.

Vårt parti har också lagt fram förslag på takbegränsade elstöd, folkhemsel, en ny bostadspolitik med bas i ett statligt fastighetsbolag och ett återförstatligande av järnvägsunderhållet.

I bred överenskommelse mellan partidistrikt tog S-kongressen 2021 också beslutet att Socialdemokraterna nu är öppna för att lånefinansiera vissa strategiska infrastrukturprojekt med stor klimatnytta – en stor principförändring och ett viktigt steg mot en modern investeringsdriven socialdemokratisk ekonomisk politik.

Det var kongressens kanske största och viktigaste positionsförflyttning.

S ledning har inte hållit sitt löfte

I skrivande stund har vårt parti dock inte synts ta initiativ till att förverkliga denna positionsförflyttning i den ekonomiska politiken. Inte heller har det kommit några tydliga signaler att det handslag som slöts på kongressen kommer att hedras.

I viktiga dokument, däribland i vårt partis skuggbudget, lyser kongressens kompromisstext fortfarande med sin frånvaro och på direkta frågor från media är svaren från flera ledande socialdemokrater ännu diffusa.

Liknande tecken ser vi dessvärre på skatteområdet.

Där tog kongressen tydligt ställning för en omfattande översyn av skattesystemets olika delar och “en modernisering av kapitalbeskattningen” pekades ut som särskilt prioriterad. I valrörelsen, och i hitintills efterföljande skuggbudgetar, lyser denna utlovade riktning med sin frånvaro. 

Det duger inte.

Det går inte att förverkliga en offensiv socialdemokratisk reformpolitik med ständigt minskande statsskuld och skatteuttag.

En trovärdig kritik av samhällsproblemen kräver både reformförslag och seriösa svar på hur dessa reformer ska finansieras.

Arvsskatt och kapitalskatt

Därför presenterar vi i S-föreningen Reformisterna i dag våra prioriterade krav inför S-kongressen 2025.

På finansieringssidan handlar det om att öka trycket att faktiskt förverkliga den positionsförflyttning som tidigare kongress beslutat om

  • Socialdemokraterna behöver otvetydigt verka för att investeringar i statsbudgeten lånefinansieras genom underskott i de offentliga finanserna över konjunkturcykeln.
  • Socialdemokraterna behöver öppet och ärligt presentera vårt partis lösningar på Sveriges stora skatteorättvisor, inklusive hur vi kan höja beskattningen av lågt beskattade kapitalvinster, stora arv och högst värderade fastigheter eller marktillgångar.

Lånefinansiering och rättvis beskattning för glesbygd

På reformsidan handlar det om att göra det som krävs för välfärden. Det är helt avgörande om vi ska minska klyftorna och bryta nyrekryteringen till gängen:

  • Socialdemokraterna behöver öka och upprätthålla statens ansvar för finansieringen av den kommunala välfärden med minst 1 procent av BNP.
  • Socialdemokraterna behöver verka för att det kommunala utjämningssystemet reformeras så att de systematiska skillnaderna mellan skattesatserna i landets kommuner och regioner minskar.

Statlig bank och biologisk mångfald

Det handlar också om helt nödvändiga reformer för att möta den pågående klimatkrisen:

  • Socialdemokraterna behöver se till att en statlig grön investeringsbank etableras för att tillhandahålla billigt och långsiktigt kapital för offentliga och privata investeringar i klimatomställningen.
  • Att Socialdemokraterna verkar för att 2040 införs som slutår för försäljning av fossila bränslen i Sverige och EU.
  • Socialdemokraterna behöver stödja skogsindustrins omställning till ett skogsbruk som säkrar den biologiska mångfalden och stärker kolsänkan i skog och mark. Detta genom sänkta avkastningskrav för Sveaskog och nya ekonomiska incitament för privata skogsägare.

Utöver fortsatt ansvarsutkrävande kring de positioner som vi gemensamt som parti röstat igenom på förra kongressen kommer dessa vara S-föreningens Reformisternas huvudlinjer inför S-kongressen 2025. 

Vi hoppas att dessa förslag kommer få ett seriöst mottagande och väcka nödvändig debatt runt om i vårt parti.