Det blir allt vanligare att arbetsgivare väljer att drogtesta sina anställda. Hos en av de större företagshälsoaktörerna har antalet tester ökat med 50 procent på bara ett år.

Sedan 2014 har en mångdubbling skett. 

”Det är bra med drogtester, jag har inget att dölja”, tänker nog de flesta, och det finns tveklöst problem med droganvändning i samhället och även på arbetsplatser. Det finns också situationer där tester sker av välgrundade anledningar. 

Men var går gränsen för vilka illegala aktiviteter arbetsgivaren ska få utreda även om du sköter ditt arbete? 

Säkerhetskrav motiverar test

Alkohol- och drogtester ska vara tillåtna när de är motiverade av höga krav på säkerhet – om det finns en välgrundad misstanke om att en individ är påverkad under arbetstid eller där arten av arbetsgivarens verksamhet kräver det.

Intrång i den personliga integriteten kan alltså vara okej, men ska vara stå i proportion till misstanken, vara och underbyggd av skäl som har med arbetet att göra, och inte ske slentrianmässigt.

Människans rätt till integritet, både fysisk, digital och mental, anses vara en så viktig rättighet att den skyddas genom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europeiska Unionens stadga, Europakonventionen och Sveriges grundlag.

Skyddet har tillkommit eftersom vi genom historien har bevittnat vilka konsekvenser det kan få om vår integritet inte respekteras.

De uppräknade bestämmelserna skyddar oss från att staten missbrukar sin maktposition om det inte finns väldigt starka skäl för det.

Orimlig olikhet

Jobbar du inom staten, åt en kommun eller region, då har du detta skydd eftersom din arbetsgivare är skyldig att förhålla sig till bestämmelserna.

Men för landets över tre miljoner privatanställda är verkligheten och rättsläget ett annat. I dag finns ingen sammanhållen och heltäckande lagstiftning som skyddar dessa löntagares integritet. Det är orimligt.

I dag gör arbetsgivare ofta slumpmässiga drogtester bland medarbetarna, utan misstanke om ett pågående missbruk eller varningstecken i form av misskötsel av jobbet.

Det är svårt för privatanställda att tacka nej till drogprovtagning eftersom det saknas möjlighet att i förhand pröva om arbetsgivarens skäl för testningen är giltigt.

Vägrar du gå med på testet kan du riskera att bli omplacerad eller i värsta fall förlora jobbet. 

Dags för samlad lagstiftning

Möjligheterna att agera förebyggande när arbetsgivaren genomför integritetskänsliga åtgärder är med andra ord väldigt begränsade.

I nuläget är vi hänvisade till flera olika lagar för att finna skydd för arbetstagaren och kunna ifrågasätta till exempel drogtestning. 

Vi har inga rättsmedel att angripa åtgärden med förrän en medlem faktiskt har vägrat genomföra det arbetsgivaren kräver, och drabbats på ett sådant vis att vi kan påstå brott mot lagen om anställningsskydd eller diskriminering.

Det är dags för en samlad lagstiftning som värnar arbetstagares integritet och gör det möjligt att få prövat om ett drogtest är motiverat – utan att en person riskerar sin anställning genom att vägra.