En bra start på dagen är väldigt viktigt för elevers utveckling och framgång i skolan. För att åstadkomma detta bör näringsrik och kostnadsfri skolfrukost införas i alla svenska skolor.

På så sätt kan vi förbättra studieresultat, öka närvaro och minska konflikter, samtidigt som vi bidrar till elevernas långsiktiga hälsa och välbefinnande.

Skolfrukost för alla barn och elever är också ett mycket populärt förslag. Enligt en opinionsundersökning genomförd av Novus i januari 2022 är åtta av tio svenskar positiva till införande av avgiftsfri skolfrukost.

Rapport av SSU och Tiden visar

I rapporten ”Dagens viktigaste mål”, utgiven av SSU och Tankesmedjan Tiden, visar vi hur och varför detta förslag borde bli verklighet. Forskning från både Sverige och andra länder visar tydligt att kostnadsfria skolmåltider, inklusive frukost, leder till förbättrade studieresultat, högre närvaro och fokus i skolan.

Dessutom främjar det bättre kostvanor och ökar elevernas allmänna välbefinnande. De positiva effekterna av kostnadsfri skolfrukost är särskilt betydande för elever med sämre socioekonomiska förutsättningar.

I rapporten presenterar vi två huvudspår för hur kostnadsfri skolfrukost kan införas i svenska skolor: innan den schemalagda skoldagens början, samt som en del av skoldagen.

Långsiktig investering

Svenska erfarenheter och inte minst den amerikanska forskningen visar att skolfrukost till alla elever under skoltid (i USA kallad ”universal breakfast after the bell”) är den modell som ger högst elevdeltagande, är mest likvärdig och minst trolig att skapa stigmatisering.

Denna modell är mest omfattande och kräver ett fokuserat arbete för att garantera den lagstadgade undervisningstiden, men ger mest positiva effekter på elevernas skolresultat.

Frukostservering innan skoltid (”before the bell”) tenderar att uppvisa betydligt lägre nivåer av deltagande, men är mindre resurskrävande och lättare att implementera.

Mångdubbel ekonomisk samhällsvinst

De långsiktiga effekterna av att erbjuda svenska elever kostnadsfri frukost och lunch är så omfattande att de ger en mångdubbel ekonomisk samhällsvinst i förhållande till deras totala kostnader.

Införandet av avgiftsfri skolfrukost bör därmed ses som en långsiktig samhällsinvestering.

Genom att införa kostnadsfri och näringsriktig skolfrukost på alla skolnivåer kan vi ge svenska elever den bästa starten på dagen, och därmed investera i deras framtid och i vår gemensamma välfärd.