Nu har det oförsvarliga och vedervärdiga hänt igen. Förra veckan nåddes vi av det tragiska beskedet att ännu en person har omkommit i energibranschen.

Ännu en som aldrig mera får se dagens ljus, som inte får se sina barn växa upp eller får bli gammal.

De senaste åren har energibranschen drabbats av flera dödsolyckor. Med samhällsansvaret på sina axlar arbetar medlemmarna i Elektrikerna under alla tänkbara väderförhållanden.

Det är ett jobb som behöver bli gjort dygnet runt för att Sverige ska få den ström vi behöver för att hålla igång sjukhusen, spisarna och skolorna. 

Många risker och stor belastning

I en bransch med många tydliga arbetsmiljörisker, allt från strömgenomgång, fallolyckor eller träd som blåser omkull, krävs ett noggrant arbete från arbetsgivaren för att överblicka och säkerställa att ingen ska dö eller skadas på jobbet.

Vår uppfattning är att det i många fall vilar en stor arbetsbelastning på den enskilde arbetaren. Underdimensionerad personalstyrka, stressigt arbete, hög andel övertid och beredskapsarbete är några av de många faktorer som kan leda till att olyckor sker.

Vad som skett i detta enskilda fall vet vi ännu inte utan det kommer framtida utredningar förhoppningsvis att visa.  

Stort rekryteringsbehov i energibranschen

Vi ser just nu ett skriande kompetensbehov inom energibranschen. Det kortsiktiga rekryteringsbehovet är stort bland företagen, samtidigt som behovet av kompetensutveckling för att kunna arbeta under alla de olika förhållanden som branschen kräver behöver stärkas upp.

Redan nu ser vi flertalet negativa effekter på grund av kompetensbrist och underdimensionering av personalstyrkor.

Kvarstår kompetensbristen över tid riskerar arbetsmiljöproblemen bli en än större utmaning när mer arbete ska belasta en mindre personalstyrka.

Affärsmodellen ökar risken för olyckor

Insatser för att säkerställa kompetensförsörjningen och det långsiktiga rekryteringsbehovet behöver därför komma till stånd. 

Energibranschen i Sverige är också uppbyggd med en affärsmodell som ökar risken för olyckor. Ingen av de stora nätäggarena har en enda anställd för att utföra drift, underhåll, felavhjälpning eller nybyggnation.

Att en av för Sveriges fundamentalaste delar bygger på en sådan modell är för oss ofattbart. Vi och våra medlemmar ser varje dag vad en sådan affärsmodell medför för ökade risker, genom sämre arbetsmiljö för våra medlemmar samt ett ökat säkerhetshot för Sverige som nation.

De negativa konsekvenserna av detta behöver skyndsamt utredas och rättas till. 

Arbetsmiljön viktigaste frågan

I den pågående avtalsrörelsen är arbetsmiljö den absolut viktigaste frågan för oss. Vi kräver flera åtgärder som kommer minska risken att dö eller skadas på jobbet. Ett yrkescertifikat vore exempelvis ett välkommet steg framåt för att göra energibranschen tryggare.

Certifikat skulle för det första höja statusen för yrket vilket gör att fler skulle söka sig till branschen. För det andra så skulle ett certifikat också kravställa vilken kompetens som krävs för yrket, vilket gör att våra medlemmar får den kompetensutveckling de behöver för att kunna jobba säkert. 

Vill ha yrkescertifikat för energibranschen

Elektrikerna vill att en yrkescertifiering ska vara framtagen av arbetsmarknadens parter, därför är detta ett av våra krav i årets avtalsrörelse. Elektrikerna är beredda att omedelbart inleda diskussioner med samtliga aktörer i branschen för att få en nationell enhetlig certifiering, vi kräver också att regeringen ska vara beredda att underlätta och stödja detta arbete. 

När nästa Gudrun eller Gorm slår till så är det medlemmarna i Elektrikerna som ser till att vi får strömmen tillbaka. Med en så viktig nyckelroll för Sveriges infrastruktur och krisberedskap vilar ett tungt ansvar på branschens och de anställdas axlar.

Vi på Elektrikerna jobbar varje dag stenhårt för våra medlemmars säkerhet. Vi kräver nu att samtliga aktörer inom branschen agerar och tar ansvar. Dödsolyckorna måste få ett stopp – ingen ska dö eller skadas på jobbet.