I dag förekommer ensamarbete bland inlåsta barn och ungdomar. Inom Statens institutionsstyrelse (SiS) vårdas barn och unga som inte vill eller kan få vård annat än i en låst miljö.

I en sådan verksamhet måste vi säkerställa att bästa möjliga hjälp kan ges genom att personalen ges rätt förutsättningar. Då finns ingen plats för ensamarbete.

Den granskning av SiS ungdomshem som Justitieombudsmannen (JO) och IVO gjort, visar att det tyvärr finns stora brister som drabbar samhällets sköraste barn hårt.

En aspekt som fått särskild uppmärksamhet i granskningen är de så kallade avskiljningarna.

Detta är en lagreglerad möjlighet för personalen att ta en ungdom åt sidan för att i stället ge vård i avskildhet. I vissa fall är det nödvändigt.

Något står inte rätt till i SiS

Men används det ofta är det ett tydligt tecken på att något inte står rätt till i verksamheten. Mellan 2019 och 2021 visar granskningarna att antalet avskiljningar för flickor nästan fördubblats. Det här måste SiS nu åtgärda.

IVO konstaterar vidare att det på särskilda ungdomshem med hög personaltäthet, erfaren personal och låg personalomsättning förekommer färre avskiljningar.

Barnen och ungdomarna är också tryggare där. Inte minst anses personalens kunskap om funktionsnedsättningar vara en viktig faktor för att placerade barn och unga ska få vård och behandling efter behov.

Personal behöver rätt förutsättningar

Oavsett vilka mål vi har för verksamheten är det personalens förutsättningar som avgör. Den som vill förbättra situationen för barnen inom SiS måste intressera sig för arbetsmiljön.

Oavsett om det handlar om rekrytering av kompetent personal eller det förbyggande arbetet så är arbetsmiljön nyckeln.

Som ett exempel på den förbättringspotential som finns inom SiS kan nämnas att det i dag förekommer ensamarbete i den yttersta linjen. Detta innebär en stor risk både för personal och barn.

Hög tid att stoppa ensamarbetet

Den som arbetar med landets mest komplexa barn och ungdomar ska alltid ha en kollega nära till hands. Och inte minst förtjänar barn som är inlåsta att få den omsorgen och tryggheten.

Det är hög tid att stoppa ensamarbetet i de klientnära kontakterna inom SiS. Ensamarbetet är en stor påfrestning både psykiskt och fysiskt, i synnerhet på de särskilda ungdomshemmen.

Genom det förslag som Socialdemokraterna nu lägger i Riksdagen finns nu möjligheten att få ett stopp på ensamarbetet.

Farliga situationer

Vi behöver både paragrafer och personal inom SiS. Men det är alltid personalen som gör jobbet, varje dag, dygnet runt, året om.

Paragrafer som reglerar vilka åtgärder anställda får vidta i extrema situationer är nödvändiga.

Men om vi ska motverka att farliga situationer uppstår måste anställda ges rätt förutsättningar.

Ett steg i rätt riktning är att ingen ska arbeta ensam med inlåsta ungdomar och barn. Det handlar om såväl ungdomarnas som personalens säkerhet.