Fler yrkesgrupper än i dag ska omfattas av dagens lagstiftning om hot eller våld mot tjänsteman.

Något som ska ge ett bättre skydd för dem och hårdare straff för den som utför brottet.

På så sätt vill regeringen komma åt problemen för allt fler anställda inom till exempel socialtjänst, vård och omsorg, räddningstjänst och lärare, uppger TT.

”Angrepp på demokratin”

– Det är en brottslighet som naturligtvis är allvarlig i sig, men eftersom de här brottsoffren bär en särskilt viktig funktion i samhället blir det också ett angrepp mot vår demokrati och på vårt öppna, fria samhälle, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M), till TT.

Regeringen går därför vidare med ett utredningsförslag som kom för drygt ett år sedan.

De skärpta lagarna ska ge ett bättre skydd för utsatta och samhällsnyttiga yrkesgrupper.

”Bättre skydd för journalister”

När det gäller journalister handlar det i stället om att ett brott ska anses vara särskilt allvarligt om det är en journalist som utsetts i sin yrkesroll, oavsett vilket brott det handlar om, enligt TT.

Något som då ska ge ett strängare straff.

Samhällsviktiga yrkesgrupper

Med utövare av viss samhällsnyttig funktion avses enligt förslaget:

Hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel läkare, barnmorskor, psykologer, sjuksköterskor och tandläkare.

Socialtjänstpersonal, till exempel socialsekreterare, fältassistenter, kuratorer och behandlingsassistenter.

Räddningstjänstpersonal.

Utbildningspersonal inom skolväsendet och högskolan, till exempel lärare, rektorer, fritidspedagoger och elevassistenter på grundskolor och gymnasier samt professorer, lektorer och andra lärare på högskolor och universitet.

Källa: TT/Justitiedepartementet