Flera hundratusen personer med funktionsnedsättning har genom åren fått jobb inom, och genom, Samhall.

Över åren har Samhall förändrats, från skyddade verkstäder till ett bolag med fokus på ekonomi och jobb i kunduppdrag på den ordinarie arbetsmarknaden.

I efterhand kan vi konstatera att i styrningen av det skiftet tappade vi delvis bort dem som vi egentligen är till för – våra medarbetare som alla har funktionsnedsättningar.

Jobbar för bättre arbetsmiljö

Vi har nu påbörjat en resa som spänner över flera år där vi successivt och målmedvetet jobbar med att förbättra arbetsmiljön för alla som arbetar på Samhall.

Samhall är ett statligt ägt bolag och vårt viktigaste uppdrag är att skapa utvecklande jobb åt människor med funktionsnedsättning och som står långt ifrån arbetsmarknaden. De som får jobb hos oss får det via Arbetsförmedlingen och när Samhall grundades 1980 handlade det mycket om arbeten i skyddade verkstäder.

Människor fick jobb på Samhall och blev kvar här hela livet. Men tiderna förändras och mycket av den tillverkningsindustri som tidigare genererat jobb flyttade utomlands och Samhall riktade om sina affärer mot tjänstesektorn.

Osynliga medarbetare tog klivet ut

Från att tidigare varit i princip osynliga på svensk arbetsmarknad kunde nu våra medarbetare ta klivet ut i samhället och vara en synlig del i vardagen på arbetsplatser runt om i vårt land.

Vi blev också bättre på att erbjuda medarbetarna utveckling samt råda bot på den sysslolöshet som fanns på flera arbetsplatser inom bolaget. 

Det var ett nödvändigt skifte. Men med facit i hand kan vi konstatera att det skiftet – tillsammans med en urholkning av Samhalls ekonomin vilket grundar sig i den konstruktion bolaget vilar på – också fick negativa konsekvenser för många medarbetare.

Vi såg inte till medarbetarnas behov

Vi blev för dåliga på att se till deras behov och göra individanpassningar där det behövs. Vi tappade även bort våra arbetsledande chefer då många fick ansvar för alltför många medarbetare, vilket på vissa ställen har gjort det svårt att vara en närvarande chef. 

Vi fokuserade mer på åtgärder som syftade till att leva upp till ägarens direktiv gällande krav på en ekonomi i balans än på att vara en lyssnande organisation. 

Kritik mot dålig arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket samt fackliga organisationer har riktat kritik mot Samhall gällande arbetsmiljön och att den på flera håll har varit bristfällig. Vi delar till stor del deras problembild.

På många ställen fungerar det väldigt bra, på andra ställen har det inte funnits tillräckligt bra förutsättningar för att göra ett bra jobb. 

För att säkerställa att våra medarbetare får rätt stöd och att vi inte tappar bort dem igen har vi det senaste året arbetat hårt med att utveckla bolaget. Vi har bland annat tillfört resurser för att förbättra arbetsmiljön och vi arbetar med att minska antalet medarbetare per chef.

Vi ser över hur vi kan säkra att varje medarbetare vid varje givet tillfälle får det som de behöver för att kunna jobba. Det arbetet fortsätter. 

Vi ska jobba mer enhetligt över landet med fler gemensamma arbetssätt och riktlinjer så att vi underlättar för våra arbetsledare samt säkerställer kvalitet.

Medarbetarna måste få jobb som fungerar

Vi ska hitta nya uppdrag samt ombalansera vår verksamhet så att vi har olika typer av jobb på fler orter. Det är bra för att det innebär fler arbetstillfällen. Det är också nödvändigt för att vi ska kunna säkerställa att medarbetare kan få jobb som fungerar tillsammans med deras funktionsnedsättning.

Varje dag stiger Samhallmedarbetare upp runt om i vårt land och gör sitt för att göra verklighet av vår vision: att bidra till ett Sverige där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden.

Alla de som gör ett fantastiskt jobb ska fortsätta att göra det. De som inte har fått rätt förutsättningar för att kunna göra ett riktigt bra jobb ska få det. 

En bra, säker och trygg arbetsplats är grundläggande för att människor ska kunna göra sitt jobb och utvecklas. Vi är övertygade om att ett samhälle där alla får synas, bidra och ta plats också är ett rikare samhälle.