Fackförbundet Elektrikerna och bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen har växlat avtalskrav för förbundets största kollektivavtal, Installationsavtalet.

Kraven består bland annat av löneökning med 4,4 procent, kortare arbetsvecka och mer kompetensutveckling.

Årets avtalsrörelse sker under en orolig tid. Det är krig i Europa, en skyhög inflation som drivs av höga el-priser och dessutom ränteökningar som slår alla rekord.

I dessa orostider är det viktigt att ta ansvar. En förutsättning för en lyckad avtalsrörelse är att näringslivet tar sitt ansvar och inte kompenserar sig själva mer än arbetstagarna för inflationen.

Företagen har ökat sina marginaler

Företagen i branschen har trots konjunkturläget en god lönsamhet och har ökat sina marginaler. Det är rimligt att en del av det förbättrade produktionsresultatet används till höjda löner, kompetensutveckling och förbättrad arbetsmiljö för medlemmarna i Elektrikerna. 

El är ett högst aktuellt ämne i samhällsdebatten i dag. Sverige står inför enorma utmaningar, då det inom snar framtid kommer behövas minst en fördubblad elproduktion. Elförsörjningen är i dag en av de viktigaste funktionerna i samhället.

Hotbilden mot Sveriges elförsörjning har ökat påtagligt genom kriget i Europa, där tillgången till el har blivit en viktig del av krigsföringen. Branschen behöver trygga elförsörjningen till Sveriges invånare.

De kommande åren behöver säkerheten ha ett större fokus än tidigare år. För att dessa utmaningar ska klaras är medlemmarna i Elektrikerna alldeles avgörande.

Stor brist på elektriker

Men trots orostider går branschen en ljus framtid till mötes. Elektrikerna ser många nya uppdrag för branschen såsom solcellsanläggningar, laddningsinfrastruktur, energieffektivisering för grön omställning med mera. Men bristen på elektriker är stor.

Och ny teknik kräver också att arbetsgivarna investerar i kompetensutveckling för de anställda.

En ökad investering i kompetensutveckling skulle leda till att företagen blir attraktivare arbetsgivare som lättare kan rekrytera fler kvinnor och män med rätt kompetens till branschen. Bristen på kompetensförsörjning till branschen utgör ett direkt hot mot att klara den gröna omställningen.

Kompetensförsörjning gemensamt ansvar

Både parterna, branschen i övrigt och politiker måste nu ta sitt ansvar för att lösa kompetensförsörjningen.

Därför stödjer Elektrikernas avtalskrav en gynnsam utveckling av branschen till att bli bättre på att behålla och utveckla elektrikerna.

Nu i avtalsrörelsen förväntar vi oss samma ansvarstagande från våra motparter som alla kräver av oss. Ansvarstagandet enligt oss är att inse att det behövs stora satsningar på arbetsmiljö, säkerhet och kompetens inom våra branscher.

Det behövs för att förbättra villkoren för medlemmarna i Elektrikerna, som varje dag ser till att Sverige inte blir mörkt och kallt, men även för att Sverige annars inte kommer klara de utmaningar vi står inför.