Bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar krymper med nästan tio procent under 2023. Hårdast drabbat är bostadsbyggandet.

Byggföretagens bedömning är ett tapp med mer än 40 procent. Tyvärr innebär den sämre konjunkturen också ett hårt slag mot byggjobben. Sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen spås minska med drygt 22 000 personer under året. 

De bistra tiderna bekräftas av en helt ny undersökning som Byggföretagen låtit göra bland medlemsföretagen. I undersökningen pekar byggföretagen ut det ekonomiska läget som det klart största orosmomentet just nu.

Hälften av alla företagare tror att orderingången blir sämre under våren än vad den var under andra halvåret 2022.

Snabb kris i byggbranschen

Den snabba och tydliga krisen i byggbranschen kommer att prägla avtalsrörelsen som vi nu går in.

Nu är tid för både fack och arbetsgivare att inse allvaret för att trygga sysselsättningen i så hög utsträckning som möjligt.

Därför gör Byggföretagen följande prioriteringar i förhandlingarna med våra fackliga motparter. 

  • Återhållsamma lönekrav

Hela nio av tio företagare inom bygg- och anläggning konstaterar att återhållsamma lönekrav är viktigt eller mycket viktigt för att hantera de svåra tiderna och långsiktigt trygga sysselsättningen.

  • Attraktiva kollektivavtal

Det måste bli en tydligare konkurrensfördel att ha kollektivavtal tecknade mellan arbetsgivarorganisation och fackförbund. Så är det inte i dag. Dagens kollektivavtal upplevs i allt för stor utsträckning som ett hinder för få jobb och kunna anställa.  

Drygt var fjärde företag har tvingats säga nej till uppdrag som en följd av att kollektivavtalet inte är tillräckligt flexibelt. ”Jag tycker det är helt orimliga krav som ställs mot oss mindre aktörer i dessa avtal, dessa avtal är utformade efter stora entreprenader och aktörer” säger ett företag i vår undersökning.

  • Nolltolerans mot fusk

Det är skillnad på byggare och byggare. Både fack och arbetsgivare behöver lägga in ytterligare en växel för att slå undan benen för den oseriösa delen av byggbranschen.

Många är inte med i Byggföretagen

Byggföretagens medlemmar har kollektivavtal, vill följa lagar och regler, har genomgått en obligatorisk säkerhetsutbildning och bidrar med cirka 40 miljarder i skatteintäkter i varje år. Det motsvarar löner till tiotusentals gymnasielärare, poliser och sjuksköterskor.

Men långt ifrån alla byggföretag är medlemmar i en arbetsgivarorganisation. Byggbranschen utmärker sig som den bransch där andelen hängavtal tecknande direkt mellan enskilt företag och fack är som högst. Ett möjligt skäl är att man vet att fackens kontroll av att avtalen efterlevs är i det närmaste obefintlig. 

Ett ännu större problem för byggbranschen är att allt fler företag och medarbetare inte omfattas av något som helst kollektivavtal. Det här är förödande för den svenska modellen – och ett underbetyg till hela branschen.

Sund konkurrens ödesfråga

Den sunda konkurrensen är en ödesfråga som behöver hanteras.

De företag som valt den seriösa vägen – att bli medlemmar i arbetsgivarorganisation – måste få betalt genom ökad konkurrenskraft i ett allt tuffare konkurrensläge.

Det är de schyssta byggarna som ska bygga Sverige.