Cancer är den överlägset vanligaste orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i Europa.

100 000 dör varje år av cancer kopplad till jobbet. Det är tjugo gånger fler än antalet som mister livet i dödsolyckor. 

– Isoleringsarbetare och andra som hanterar asbest har varit väldigt drabbade, men den sjuklighet och dödlighet vi ser i dag har huvudsakligen historiska skäl, säger Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, som skrivit flera kunskapsöversikter om cancer åt Arbetsmiljöverket. 

– Om du tittar i dagens arbetsliv finns det lungcancer kopplat till ämnen som kvarts, förbränningsavgaser och svetsrök.

Underlag för ny lagstiftning

I morgon lördag infaller Världscancerdagen. För EU:s arbetsmiljöbyrån EU-Osha är det ett årligt tillfälle att uppmärksamma cancerfallen i arbetslivet.

Byrån ligger just nu i slutfasen av en flerårig studie vars mål är att bättre identifiera hur Europas anställda exponeras för cancerrisker.

Förhoppningen är kunna förbättra de förebyggande åtgärderna samt att ge underlag för att uppdatera EU:s lagstiftning. 

Cancerfallen sjunker långsamt

Det görs framsteg i det europeiska arbetsmiljöarbetet. Från 1994 till 2018 minskade dödsolyckorna med 70 procent. Men med arbetsrelaterad cancer går det trögare.

– Att det sjunker långsamt beror på att du exponeras under livet och sedan blir sjuk när du blir gammal, säger Bengt Järvholm.

Vad behöver EU göra för att få ned dödstalen? 
– Det man ska jobba med är att göra arbetsplatserna renare. Industrimiljöer var utsatta förut men har blivit renare. Men i byggindustrin finns en del väldigt dammiga arbetsmoment. I länder som Sverige bör man jobba lite bredare mot det snarare än att jaga enskilda ämnen som man ska minska halterna av. 

Arbetsrelaterad cancer i EU

I mars 2022 skärpte EU sitt så kallade carcinogen- och mutagendirektivet som reglerar tillåten exponering för cancerframkallande ämnen i arbetslivet. Bland annat skärptes gränsvärdena för ämnen som akrylnitril, nickelföreningar och bensen. 

Från fackligt håll har de nya reglerna både risats och rosats. Europafacket är positivt till att fler yrkesgrupper, som vårdpersonal, skyddas. Samtidigt ville facket att gränsvärden skulle sättas för ytterligare 25 ämnen. 

Enligt Europafackets forskningsinstitut (ETUI) kostar arbetsrelaterad cancer i EU varje år minst 3 000 miljarder kronor, motsvarande 1,8 procent av unionens bruttonationalprodukt.