Som socialdemokrat är jag stolt över att vi socialdemokrater tagit täten för att väcka liv i EU:s arbetsmiljöarbete.

Svenska företag ska inte behöva konkurrera genom att göra avkall på arbetsmiljöarbetet och därmed riskera sina arbetstagares liv.  

Jag kan konstatera att vi har kommit en bit på väg men att mycket fortfarande återstår. Vi socialdemokrater är med andra ord stolta men inte nöjda. Och nu tar vi nya tag. 

Under lång tid såg vi inga som helst förbättringar på det här området, snarare tvärtom. 

Starka krafter ville exempelvis undanta alla små och medelstora företag från grundläggande arbetsmiljökrav. Inte sällan drevs detta med stöd av Moderaterna och deras europeiska partivänner. 

Vi socialdemokrater har hela tiden drivit på för bättre och starkare arbets-miljö-regler också på EU-nivå. 

De skärpningar av gränsvärden för cancerframkallande ämnen som vi drivit är bara början.

För oss är det självklart att EU stärker sitt arbete för att människor inte ska utnyttjas på arbetsmarknaden eller utsättas för livsfaror på jobbet.

Vi vill se ett fullgott skydd mot farliga ämnen vare sig det handlar om cancerframkallande ämnen på våra arbetsplatser, gifter i våra barns leksaker eller hormonstörande ämnen i vår mat

Heléne Fritzon

Ingen ska utsättas för ämnen som kan ge cancer eller riskerar möjlig-heten att skaffa barn. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att kunna arbeta utan risk för ohälsa. 

De som orsakar människor lidande och orättvis behandling ska ta sitt ansvar. 

Vi vill därför skärpa reglerna ytterligare när det gäller cancerframkallande och reproduktionsstörande ämnen på arbetsplatserna. Cancer är orsaken till 53 procent av arbetsplatsrelaterade dödsfall inom EU och andra utvecklade länder. 

Inom EU produceras 30 miljoner ton cancerframkallande och reproduktionsstörande ämnen. Det här leder till att det varje år beräknas dö mellan 50 000 och 100 000 personer i EU. 

Då har vi inte ens räknat med de som insjuknar. 

Det här borde vara en självklarhet för alla – men inte för Sverigedemokraterna. 

De håller inte med om det självklara i att bekämpa arbetsplatsrelaterad cancer och har konsekvent röstat emot skärpta krav på cancerframkallande ämnen – detta så sent som vid en omröstning den 27 mars i Strasbourg. 

Då handlade det om ämnen som kan leda till svåra cancerformer som lever-, njur-, lung- och sköldkörtelcancer. 

Sverigedemokraterna visade återigen att de är ett arbetarfientligt parti som gång på gång röstar emot regler för att stärka arbetstagares rättigheter. 

I dag finns det brister i EU:s lagstiftning som gör att exempelvis gravida kvinnor inte skyddas från reproduktionsstörande ämnen på ett tillräckligt sätt om de inte informerat sin arbetsgivare om sin graviditet. 

Det vill säga: om du inte sagt till att du är gravid så saknas skydd mot den här typen av ämnen.

Konsekvenserna av att använda och exponeras för dessa ämnen är minskad fertilitet, missfall och i förekommande fall medfödda missbildningar hos barnen. 

Svenska företag ska inte behöva konkurrera genom att göra avkall på arbetsmiljöarbetet och därmed riskera sina arbetstagares liv

Heléne Fritzon

Om dessa ämnen istället omfattades av den strängaste EU-lagstiftningen skulle utsattheten sjunka avsevärt. 

Ämnen som bör prioriteras att ses över under nästa mandatperiod är sådana som förekommer i arbeten inom städ, tvätt, vård, skönhet och frisör.

 Vi vill att skydd mot reproduktionsstörande medel ska ingå i EU:s strängaste lagstiftning. 

Vi vill också att kommissionen utreder ett ökat skydd för personal i sjukvårdssektorn och att man föreslår nödvändiga förändringar.

Vi vill se ett fullgott skydd mot farliga ämnen vare sig det handlar om cancerframkallande ämnen på våra arbetsplatser, gifter i våra barns leksaker eller hormonstörande ämnen i vår mat.

Detta är några av EU:s allra viktigast uppgifter. 

Vi vill helt enkelt att EU ska ha en ”nollvision” för arbetsrelaterad cancer.  För detta, och mycket annat, söker vi väljarnas stöd den 26 maj.