REPLIK. I Arbetet (20/1) skriver LO:s ordförande Susanna Gideonsson och utredaren Ulrika Lorentzi att rut-avdraget inte uppfyllt sitt fördelningspolitiska syfte.

Det kan inte vara mer fel. För avsikten var aldrig att reformen skulle handla om fördelningspolitik, skriver Jessica Forss Katz, näringspolitisk expert, Almega Hemserviceföretagen.

Rut-reformens huvudsakliga syfte var att marginalisera den svarta marknaden, bidra till fler jobb med låga trösklar, möjliggöra mer tid till kundernas yrkesarbete och skapa förutsättning till ökad jämställdhet i vardagen. Politiska mål som reformen uppnått med råge. 

De svarta rut-tjänsterna har minskat

När det gäller den svarta marknaden så uppskattar Skatteverket (2020) att svartköpen av dagens rut-tjänster minskat med över 70 procent mellan 2005–2019.

Även Riksrevisionen konstaterar i sin granskning 2020 att införandet av avdraget kan ha bidragit till en allmän nedgång av svartköp. Normförflyttningen sedan reformens införande är på så sätt tydlig, vilket minst sagt är en central del i att kullkasta den svarta marknaden. 

Siffrorna för 2022 tyder, precis som LO menar, på att statens kostnader för avdraget ökat. Men det är positivt. För det innebär att branschen får möjlighet att leva upp till sitt rykte om att vara en integrations- och sysselsättningsmotor.  

Nära 3 av 5 jobbar heltid

Almega Hemserviceföretagen representerar omkring 250 företag med huvudsaklig verksamhet inom hemstädning. Det motsvarar cirka 6 800 årsanställda.

Tack vare den ökade efterfrågan på rut-tjänsterna har branschens anställda ökat exponentiellt på bara några år. 

Numera arbetar nästan 3 av 5 i hemservicebranschen heltid. Över 40 procent av alla nyanställda i branschen kommer direkt från arbetslöshet. Och omkring en tredjedel av alla nyanlända kvinnor i utsatta områden arbetar inom städning, rengöring eller hemservice – de i särklass vanligaste yrkena. Det visar Almegas senaste sammanställningar.

Något som är relativt okänt är de karriärvägar som finns i branschen, där man kan gå från städare till arbetsledare, eller starta eget företag. Reformens övriga samhällsekonomiska och jämställdhetspolitiska effekter är svåra att räkna på, men enkla att förstå.  

Fler arbetstillfällen

För när fler köper rut-tjänster så innebär det fler arbetstillfällen, mindre vardagsstress och en rad andra positiva samhällsekonomiska synergieffekter.

Med högre efterfrågan följer ökad medvetenhet bland kunder, vilket innebär högre krav på kvalitet och goda arbetsvillkor för att vara konkurrenskraftig.

2022 var 3 av 5 köpare av rut-tjänster kvinnor som kan ägna mer fritid åt annat än hushållsarbete eller som, tack vare rut-tjänster, gå från deltid till heltidstjänst. Och, precis som Arbetsförmedlingen menar, är städyrket ett av de viktigaste som bryter långtidsarbetslöshet – tack vare lägre trösklar för att få arbete.  

När LO hävdar att reformen bör avskaffas så klingar det minst sagt fel. Avdraget ger varken pengar direkt i fickan eller gör anspråk på att ersätta kommunal omsorg.

Tjänsterna som omfattas av avdraget ska bidra till att underlätta vardagen utan att medverka till osund konkurrens eller arbetslivskriminalitet.  

Välkommet med högre krav

I den bemärkelsen sätter LO-rapporten fingret på två utmaningar kopplat till hemservicebranschen. Dels handlar det om att informera köpare av hushållsnära tjänster om sådant som särskiljer seriösa från oseriösa i branschen: kollektivavtal och auktorisation via arbetsmarknadens parter.

Just nu utreds möjligheten att ställa högre krav på företag som beviljas rut-avdrag, ett välkomnat inslag för det växande antalet seriösa företag i branschen.   

Dels handlar det om att göra det tillräckligt attraktivt att jobba istället för att leva på bidrag. När få arbetstagare inom landet söker jobb så måste arbetsgivarna söka arbetskraft utomlands. Samtidigt som vi önskar att fler svenskar sökte jobben så vill vi inte ha en arbetsmarknad där staten beslutar om vilka personer företagen ska anställa.

Det måste fortsatt stå fritt att anställa utifrån kompetens, erfarenhet och engagemang. Och där är hemservicebranschen en av få branscher som erbjuder yrken med lägre trösklar.

Därför är rut-avdraget en liten kostnad att betala för fler vita jobb.