Höjd pensionsålder höjer även åldern i ersättningar från Försäkringskassan

Vid årsskiftet höjs pensionsåldern i Sverige med ett år. Det påverkar även åldersgränserna inom vissa ersättningar i socialförsäkringen, bland annat sjukpenning, sjukersättning och assistansersättning som alla förlängs med ett år.

Till exempel har en person från och med den månad som hen fyllt 70 år som mest fått sjukpenning i 180 dagar, men från och med 1 januari 2023 är denna åldersgräns ändrad till 71 år.

Fortsatt sjukpenning i väntan på vård som försenats på grund av covid

I april 2020 infördes ett undantag i lagen för att personer som fick vänta på försenad vård under pandemin inte skulle riskera att bli av med sin sjukpenning. Förutsättningen är att personen bedöms kunna återgå till sitt vanliga jobb efter vårdinsatsen.

Nu har riksdagen beslutat att förlänga undantaget så att det även gäller hela år 2023. Även de som hade hunnit få avslag innan undantaget förlängdes kan söka igen.

Barnfamiljer får fortsatt höjt bostadsbidrag

Under pandemin införde dåvarande regering ett tillfälligt tilläggsbidrag för barnfamiljer med bostadsbidrag. Nuvarande regering har beslutat att tilläggsbidraget kommer att förlängas och pengarna betalas ut automatiskt till barnfamiljer med bostadsbidrag och blir 25 procent av det belopp som familjen brukar få i bostadsbidrag varje månad.

Förlängningen av tilläggsbidraget gäller första halvåret 2023.

Nya regler inom assistansersättning

För att kunna få assistansersättning krävs att personen som ansöker har behov av hjälp minst 20 timmar i veckan med det som kallas ”grundläggande behov”. Från den 1 januari försvinner kravet på ”ingående kunskaper” om brukaren som grundläggande behov och i stället tillkommer två nya. Det ena handlar om stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning, det andra om stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd.

Nytt är också det så kallade föräldraavdraget – ett sätt att med stöd av schablonbelopp beräkna omfattningen av den hjälp som en förälder kan anses ansvara för utifrån barnets ålder, utveckling och andra omständigheter.

Källa: Försäkringskassan