Johan Pehrson, du har nu varit arbetsmarknadsminister i snart en månad. Vi tycker att det är dags att du kavlar upp ärmarna. Det är viktigt, inte minst inför den krisvinter Sverige står inför.

Arbetslösheten i Sverige är redan hög och den befaras öka. Samtidigt finns det arbetsgivare som skriker efter arbetskraft. Inte minst gäller det inom många av LO-förbundens branscher. Vi vet hur det går att lösa.  

Vad Sverige behöver är en aktiv arbetsmarknadspolitik för full sysselsättning. Då behövs det till exempel satsningar på arbetsmarknadsutbildning.

Tyvärr visar regeringens budget att du inte tycks ha sett de här problemen. Vi kan inte ens hitta ordet arbetsmarknadsutbildning i budgeten. Ni vill dessutom skära 1,5 miljarder på en redan underfinansierad arbetsmarknadspolitik.

Regeringen är på fel väg

Vi tycker alltså att du och regeringen är på fel väg. Men det är aldrig för sent att ändra sig. Politik är det möjligas konst.

Vi utgår från att du framöver vill lyssna till oss som företräder 1,4 miljoner förbundsmedlemmar. Vi anser att det är dags att du genast börjar arbeta med att bryta tudelningen på svensk arbetsmarknad. 

Sverige har till stora delar en stark och välfungerande arbetsmarknad. Vi har bland de högsta sysselsättningsnivåerna i Europa, arbetsmarknadskonflikterna är få och parterna bidrar till ökad omställningsförmåga genom avtal och lösningar. 

Men svensk arbetsmarknad präglas också av stora utmaningar. 

Hög arbetslöshet

Arbetslösheten är hög. Närmare 100 000 personer har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i över två år.

Samtidigt har arbetsgivarna, både före och efter pandemin, haft en stark efterfrågan på arbetskraft. Inte minst råder det stor efterfrågan inom många traditionella LO-yrken, exempelvis chaufförer och undersköterskor. 

LO ser tre centrala områden

För att bryta tudelningen och få fler i jobb vill LO peka på tre centrala områden.

För det första. Fortsätt stärka kopplingen mellan utbildningspolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Sverige måste långsiktigt möta näringslivets stora behov av yrkesutbildad arbetskraft. Fler behöver läsa yrkesprogram på gymnasieskolan eller på yrkesvux. 

Vi behöver också skapa fler och bättre utbildningsvägar för vuxna som vill sadla om och börja jobba inom ett LO-yrke. Antalet platser inom arbetsmarknadsutbildningen måste öka kraftigt. Arbetsmarknadsutbildningar måste tydligare kopplas till hur arbetsmarknadsbehovet ser ut regionalt och erbjudas tidigare under arbetslösheten.

Förbättra subventionerade anställningar

För det andra. Förbättra de subventionerade anställningarna.

Subventionerade anställningar kan vara bra och viktiga verktyg för att bekämpa arbetslöshet. Men det krävs förändringar. Som det är i dag går de subventionerade anställningarna oftast till yrken med låga krav på förkunskaper och låga löner.

Det är upplagt för att leda till ett missbruk av företag som försöker sänka sina lönekostnader i stället för att leda till varaktiga jobb för arbetssökande.

För att hjälpa fler i arbete behöver därför lönetaket höjas. Det skulle bredda antalet arbetsgivare som tar del av stöden. 

Var pragmatiska

För det tredje. Låt arbetsmarknadspolitiken präglas av pragmatism och vetenskap. Inte ideologisk dogmatism. Det är välbelagt i forskningen att en privatiserad arbetsförmedling inte når bättre resultat än offentlig förmedling.

Ändå har Arbetsförmedlingen snabbt och ogenomtänkt stöpts om. Resultaten hittills är inte bra, förutom i matchningsföretagens årsredovisningar. 

LO vill se en ökad lokal närvaro av Arbetsförmedlingen. Fokusera på traditionell och kvalificerad förmedling av jobb. Vi vet att chansen till ett jobb ökar påtagligt om den arbetslöse möter en duktig och engagerad arbetsförmedlare.

LO fortsätter att granska regeringens arbetsmarknadspolitik och kritisera den när det behövs.

Men hoppas också på konstruktiva diskussioner om hur politiken utformas för att bryta arbetslösheten.

Låt inte ideologiska låsningar komma i vägen om du vill ha konkreta förslag på hur vi bryter arbetslösheten i Sverige.