Nyss fick samtliga riksdagsledamöter ett välkomstbrev från Skogsindustrierna. Vi vill tacka för presenten – ett mobilställ i trä – men också framföra att svensk skogsindustri kan bättre.

Inte vad gäller presenter, utan vad gäller hållbart bruk av våra skogar. Den nya regeringen har här ett mycket stort ansvar att ta.

I oktober 2022 visade ny statistik från Naturvårdsverket att den svenska skogen tar upp allt mindre koldioxid. Avverkningen har ökat kraftigt de senaste åren.

Naturvårdsverket skriver att ”den senaste uppföljningen visar att nettoinlagringen i växande träd minskade från cirka 30 miljoner ton till 25 miljoner ton. Ser man på totalen för hela markanvändningssektorn minskade nettoinlagringen från 37 till 32 miljoner ton koldioxid jämfört med tidigare underlag.”

Hållbart skogsbruk effektiv lösning

I samtliga klimatmodeller som ligger till grund för politiken för hållbar utveckling och för hur vi ska nå Parismålet om maximalt 1,5 grad varmare planet, är är koldioxidlagring i skog och mark avgörande.

Den mest effektiva lösningen, inte bara i Sverige utan globalt, är ett hållbart skogsbruk.  

Här har Sverige fantastiska förutsättningar för att ställa om till ett mer hållbart och på sikt mer lönsamt och jobbskapande skogsbruk, med utfasning av trakthyggesbruk, och skogsindustriell utveckling i riktning mot mer högvärdiga skogsprodukter.

Alltifrån mobilställ till långvariga byggmaterial som fortsätter att fungera som kolsänka efter avverkning.

Hållbart skogsbruk skapar jobb

Vi kan och ska fortsatt bruka skogen, men med en hållbar avverkningstakt som möjliggör för träd att stå och växa längre, skapa högvärdiga träprodukter och en större kolsänka.

För att klara det måste avverkningen ned till mer rimliga nivåer, vilket den också var till så sent som det tidiga 2000-talet. Ett sådant hållbart skogsbruk skapar i andra länder mycket fler jobb.

För den svenska landsbygden och därmed för hela Sverige är ett långsiktigt hållbart skogsbruk en ödesfråga.

Vi är naturligtvis glada för att Skogsindustrierna välkomnar oss till våra uppdrag i riksdagen men vill rikta en skarp uppmaning tillbaka. 

Vårt tids stora utmaning är att snabbt minska utsläppen av växthusgaser. Vi måste göra mer och ska vi kunna nå våra mål behöver utsläppsminskningen bli cirka 10 procent varje år fram till 2030.

Viktigt för svenska jobb och välfärd

Det är helt oacceptabelt att söka skydda ett ohållbart bruk av våra skogar för kortsiktig kapitalavkastning i skogsindustrin. Det är dessutom affärsmässigt oklokt på en exportmarknad som efterfrågar ett hållbart skogsbruk.

Den svenska skogsindustrin är för viktig för svenska jobb, välfärd och klimatomställning för att äventyras.

Två saker är säkra. Färska siffror visar alltså på att vi inte har ett hållbart skogsbruk och att vi måste göra mer för att säkra en hållbar markanvändning.

Vi vet också att en högerkonservativ regering som vilar på klimatforskningsförnekarna SD inte kommer att lägga fram tillräckligt skarpa förslag i riksdagen. 

De högerkonservativa visade redan under förra mandatperioden hur man prioriterar det nationella arbetet med klimat- och miljöpolitiken.

När man tog chansen att driva igenom sina budgetförslag slaktades klimat- och miljöanslagen först och mest.

Miljö och klimat ner i en byrålåda

Inte heller i statsminister Ulf Kristerssons regeringsförklaring hittar vi som önskar en snabbare och mer rättvis omställning tydliga svar. Skogen nämns visserligen, men störst fokus ägnas äganderätten.

Slutsatsen är att miljö- och klimatfrågorna inte kommer att prioriteras högt av den nya högerkonservativa regeringen, utan i stället förpassas långt ner i en byrålåda på näringsdepartementet. 

Vi är glada för de steg som den tidigare S-ledda regeringen hann ta för att skydda mer skog, återskapa våtmarker och för att säkra fler reservat. Men vi vet att vi behöver göra mer.

Här har hela den svenska skogssektorn en stor utmaning och möjlighet framför sig.

Välj rätt väg nu!