Bristande finansiering och marknadsexperiment har länge tillåtits bryta sönder Sveriges välfärdsystem inom såväl skolan och sjukvården som inom äldreomsorgen och socialtjänsten.

Försvarare av rådande marknadskaos i välfärden med Svensk Näringsliv i spetsen har påstått att inskränkningar i företags möjligheter att fritt etablera sig och göra vinst på skattefinansierad välfärdsverksamhet skulle innebära ett brott mot EU-rätten.

Fritt fram att begränsa vinst

En ny dom från EU-domstolen visar dock att det går utmärkt att utesluta vinstdrivande aktörer från att verka inom den skattefinansierade välfärden. Det finns alltså ingen grund att skylla marknadiseringen på EU. Hur vi organiserar välfärden är upp till oss medborgare i Sverige.

Partierna till höger står i motsats till opinionen bland de egna väljarna på välfärdskapitalisternas sida i försvaret av fortsatt vinstjakt och ytterligare privatiseringar av den svenska välfärden. Vilket kanske inte är förvånande med tanke på de nära banden mellan högerns politiska ledarskikt och välfärdsföretagens styrelserum och PR-byråer.

För att råda bot på dagens systemfel krävs en majoritet i riksdagen som inser vidden av dagens marknadsstyrda välfärdshaveri. Där behoven och inte lönsamheten får styra prioriteringarna, och där målsättningen är att alla skolor, vårdcentraler och äldreboenden ska vara bra och trygga för var och en av oss.

Och det börjar bli bråttom. Ett tudelat välfärdssystem håller på att växa fram. Resursbristen koncentreras där behoven är som störst samtidigt som viljan att bidra till att upprätthålla en fungerande välfärd undergrävs. Möjligheterna att vända utvecklingen krymper ju mer marknadslogiken tillåts genomsyra systemen och när koncernens marknadsföringsapparater växer i takt med vinstuttagen.

Finns vilja inom S

Socialdemokraterna tar välbehövliga initiativ för att vända utvecklingen. En utredning har tillsatts för att ta fram förslag som säkerställer att de skattemedel som avsätts för skolan stannar i just skolan och att möjligheten till vinstuttag stoppas. Motsvarande borde vara självklart i alla delar av välfärden.

Nyligen presenterades också flera förslag som tar sikte på att bryta marknadiseringen inom vård och omsorg, som att offentlighetsprincipen ska gälla alla skattefinansierade verksamheter, att privatisering av akutsjukhusen stoppas och att tillsynen skärps.

Sedan tidigare finns förslag som syftar till att stoppa möjligheten att köpa sig före i vårdkön med hjälp av privata sjukvårdsförsäkringar. Alla dessa förslag är helt nödvändiga för att vända utvecklingen och långsiktigt stärka välfärdssystemet. Att låta reservera upphandlingar till endast icke vinstdrivande aktörer var också syftet med den lag som den socialdemokratiska regeringen drev igenom i våras. Nu gäller det att den används ute i kommunerna!

För att genomföra allt detta och för att fullt ut ta tillbaka kontrollen över vår svenska välfärd krävs en socialdemokratiskt ledd regering som använder det nationella handlingsutrymmet i EU-rätten.