Vi socialdemokrater vill skapa jobb här och nu genom att leda klimatomställningen. Koldioxidfri stålproduktion, batterifabriker, eldrivna tunga lastbilar och återvinning av gruvavfall skapar nu tusentals nya jobb i hela landet. Bra jobb, med svenska löner och kollektivavtal. 

För att klara klimatomställningen och öka den svenska konkurrenskraften behöver vi växla upp den gröna och digitala omställningen ännu mer. Vi ska storsatsa på grön teknik och elektrifiering och se till att de nya jobben som klimatomställningen skapar hamnar i Sverige och inte i andra länder. 

Våra industriarbetare och ingenjörer ska leverera de klimatlösningar världen efterfrågar.

Sämre arbetsvillkor i gruvor i andra länder

Det kräver metaller och mineral. Bara en elbil innehåller 3–4 gånger mer koppar än en bil med förbränningsmotor. I dag kontrolleras en stor del av de kritiska metaller och mineraler EU behöver av ett fåtal länder som genom sin kontroll kan påverka världsmarknadspriset.

Vi har också sett rapporter om dåliga arbetsvillkor och barnarbete i gruvor i dessa länder. Samtidigt finns efterfrågade metaller som kobolt, grafit, nickel och koppar i Sverige. Metallerna finns både i marken och i gammalt gruvavfall. Bara LKAB kan producera motsvarande 30 procent av EU:s import av sällsynta jordartsmetaller från sitt gamla gruvavfall.

För Sverige innebär det en möjlighet att bidra med metaller och mineral som framställs på ett mer hållbart, miljöanpassat och socialt ansvarsfullt sätt än i gruvor med stora miljöutsläpp och barnarbete. Men tillståndsprocesserna för att ta hand om detta är i dag krångliga, oförutsägbara och riskerar att ta lång tid. 

Kan bidra med gruvbrytning och återvinning

Sverige kan och ska bidra till den ökade efterfrågan på kritiska metaller, både genom ökad gruvbrytning och förbättrade processer för återvinning. För att skapa fler jobb och fortsätta den gröna och digitala omställningen vill Socialdemokraterna effektivisera och snabba på våra tillståndsprocesser.

För att Sverige ska fortsätta leda klimatomställningen vill vi förkorta tillståndsprocesserna jämfört med i dag. Det ska också bli tydligare i vilket skede olika delar av prövningen ska ske. Kontakter mellan företag och myndigheter ska förenklas och hela arbetet ska bli mer lösningsorienterat. Vi behöver färre byråkratiska hinder som gör tillståndsprocesserna långsamma. 

Något som skapat osäkerhet i tillståndsprocesserna är när i prövningen om Natura 2000-tillstånd ska ske. Det finns en risk att det hämmar utvecklingen då stora resurser måste läggas i ett mycket tidigt skede och kan innebära att företag väljer bort investeringar i svensk gruvnäring. Därför vill vi införa en samlad prövning av tillstånd enligt miljöbalken och Natura 2000.

Viktigt med miljökrav

En annan viktig del i en effektiv tillståndsgivning är bra samrådsprocesser mellan de som ansöker om tillstånd och myndigheterna. I dag finns det ibland brister såväl hos myndigheter som hos sökande företag som leder till att tillståndsgivningen drar ut på tiden. Så ska vi inte ha det.

Socialdemokraterna värnar självklart fortsatt höga svenska miljökrav. För en hållbar försörjning av metaller och mineral måste dock större hänsyn tas till klimatnyttan och dess samhällsnytta. En större andel av det värde som gruv- och mineralnäringen genererar ska komma hela landet till del. 

Svensk gruv- och mineralnäring har stor betydelse både för Sverige som land, i det regionala och lokala perspektivet men även för att klara den globala klimatkrisen.

Kan vi bidra än mer med metaller och mineral producerat under goda arbetsvillkor och skydd för miljön, i stället för råvaror producerade med barnarbete och låga miljökrav, ska vi göra det. Men vi ska aldrig tumma på våra höga miljöambitioner – de är en konkurrensfördel för Sverige och våra företag.