Ingen ska behöva känna en klump i magen när elräkningen kommer. Industrin ska veta att den kan få den el som behövs för att minska utsläppen och leverera de klimatlösningar världen efterfrågar. Och den som jobbar med att se till att vi alla har el, ska ha en bra och trygg arbetsmiljö.

Vi behöver mer el, och vi behöver mer elnät som transporterar elen dit den behövs. Två tredjedelar av Sveriges växthusgasutsläpp kommer från transporter och industri. Nu ställer de om, från fossila bränslen till el. 

Bilarna i hemtjänsten, det lokala lantbruket och den storskaliga internationella industrin – alla kommer de att behöva mer el.  

Viktigt motverka effektbrist

Att ställa om energiproduktionen är viktigt, inte minst av säkerhetspolitiska skäl. Läget i vår omvärld visar tydligt på vikten att fasa ut fossila bränslen och minska vårt importberoende av gas eller oljeschejk-olja.

Svenska folket ska inte vara beroende av skurkstater för att köra bil eller värma huset. När vi ställer om vår industri och vår energiproduktion ökar vi Sveriges säkerhet, skapar nya jobb i hela landet och sänker klimatutsläppen.

För att klara av detta behöver vi framför allt två saker. 

Vi behöver mer elproduktion, av alla slag. Vi behöver solkraft, vindkraft, vattenkraft; vi behöver kraft- och fjärrvärmen – och vi behöver kärnkraft. Socialdemokraterna är tydliga, och pragmatiska. 

Men vi behöver också ett starkt och utbyggt nät, som kan transportera elen dit den behövs. Trots ett överskott av el så ser vi idag ibland en effektbrist – att vi inte kan nyttja den el vi har för att nätet inte räcker till när och där vi behöver som mest el. 

Planera på längre sikt

Det kan vara när alla använder som mest el samtidigt, under kalla vinterdagar, eller där många vill använda mycket el samtidigt, som i våra stora städer, eller där många stora industrietableringar växer snabbt.

Därför vill vi:

  • Förstärka elnätet i hela landet och se till att takten i elnätsutbyggnaden minst fördubblas. Vi har inte tid med något annat. Vi behöver mer elnät och mindre byråkrati. Det kräver förstås resurser. Pengar ska inte vara ett hinder, investeringstakten i transmissionsnätet ska fortsatt öka.
  • Planera elnät mer proaktivt. För de behov som finns idag, men också för de behov vi kommer ha imorgon, om fem år och om tio år.
  • Utveckla planeringen – från stamnät till minsta lokalnät. Nya nät på nationell, regional och lokal nivå måste samordnas, så att de går i samma takt och möter framtidens behov. Samtidigt ska kostnaderna för utbyggnaden av elnätet vara rimliga för elkunderna.

Rätt kompetens och trygga jobb

Vi kommer arbeta hårt för att göra processen från identifierat behov till en ledning på plats så kort som möjligt. 

Det kan handla om att ha luftburna elledningar som norm för de högre spänningsnivåerna, i syfte att snabba på utbyggnaden av elnätet. Det kan också handla om att riksintressen för energidistributionen och elproduktionen ska uppdateras regelbundet, och följas upp. 

Vi ska göra allt vi kan för att korta ledtider och utveckla arbetssätt för att snabba på takten. 

Utöver detta så behöver vi stärka kompetensförsörjningen. Utan tillräckligt många som kan analysera, utveckla och bygga framtidens elsystem så kommer klimatomställningen att stanna av. Och de ska kunna gå till bra, trygga jobb med schysta villkor. 

Så bygger vi en trygg elförsörjning. Så tar vi ansvar för Sverige.