Alla som kan arbeta ska arbeta. Den som behöver stöd att komma i arbete ska få det. Effektiva arbetsmarknadspolitiska insatser med praktik, arbetsplatsträning eller en subventionerad anställning kan vara ett bra sätt att hjälpa den som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i jobb och säkerställa en varaktig sysselsättning.

Samtidigt är det viktigt att anställningsstöden och skattepengarna inte missbrukas. 

Oseriösa aktörer ska inte kunna använda subventionerade anställningar som ett sätt att dumpa villkor och löner eller snedvrida konkurrens inom branscher. Tyvärr ser vi allt för ofta exempel på kriminella som utnyttjar både människor och skattemedel. Det påverkar både hela branscher och den svenska arbetsmarknadsmodellen negativt.

Kontroll och utvärdering

Därför är kontroll och uppföljning centrala delar i Arbetsförmedlingens arbete. Regeringen har nu beslutat om åtgärder som bidrar till bättre kvalitet vid arbetsmarknadspolitiska insatser och som förhindrar fusk. Fackförbunden har en viktig roll att spela för att denna kontroll ska fungera. Därför ska samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och de fackliga organisationerna stärkas. 

Inför att Arbetsförmedlingen beslutar om insatser och stöd som subventionerade anställningar och praktik ska myndigheten kontrollera om arbetsplatsen är lämplig. En viktig del är att ge fackförbund som organiserar de anställda på arbetsplatsen tillfälle att yttra sig.

Fackförbunden har genom sin branschkunskap och lokala närvaro möjlighet att bidra till en effektiv kontroll av arbetsplatsens lämplighet och motverka missbruk. Genom fackförbundens yttranden får Arbetsförmedlingen kännedom om eventuella missförhållanden eller om arbetsgivaren försöker säga upp personal för att anställa ny personal med subventioner. Fackförbunden kan också uttala sig om det finns personal på plats för att handleda den som behöver stöd. 

Arbetsgivarens självskattning räcker inte

När ett yttrande från arbetstagarorganisationen saknas behöver Arbetsförmedlingen i hög grad förlita sig på att det som arbetsgivaren själv uppger också stämmer. Då ökar risken för missbruk och att oseriösa arbetsgivare tar del av stöden. Risken ökar också för att arbetssökande hamnar på arbetsplatser som inte förbättrar deras förutsättningar för varaktig etablering på arbetsmarknaden.

Hanteringen av yttrandena är idag omfattande och tar stora resurser i anspråk, både hos fackförbunden och hos Arbetsförmedlingen. I nästan vart tredje beslut saknas idag ett yttrande om arbetsplatsens lämplighet. Regeringen tillsatte därför en utredning under förra året som fick i uppdrag att se över hur samarbetet mellan fackförbunden och Arbetsförmedlingen kan effektiviseras. 

Utredningen har nu presenterat sina förslag och regeringen går nu vidare och genomför förslag som innebär att:

  1. Syftet med samarbetet tydliggörs. Uttrycket ”samråd med att arbetstagarorganisationen” ersätts med att ”Arbetsförmedlingen ska säkerställa att arbetstagarorganisationerna ges tillfälle att yttra sig om arbetsplatsens lämplighet.”

    Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om program och insatser men fackförbundens information utgör ett viktigt underlag vid beslutet.
  2. Digital hantering. För att effektivisera processen med att hantera yttrandena ges Arbetsförmedlingen möjlighet att lämna ut vissa personuppgifter till fackförbunden digitalt. Detta kommer att förenkla och effektivisera hanteringen av yttranden för både fackförbunden och Arbetsförmedlingen. 
  3. Ett nytt statsbidrag införs som ger rätt till medfinansiering av de kostnader som fackförbunden har för att hantera yttrandena. Förslaget innebär att fackförbunden kan ansöka om ersättning om högst 50 procent av de redovisade kostnaderna. Hittills har arbetstagarorganisationerna finansierat denna uppgift helt med egna medel.

    Det nya statsbidraget kommer att göra samrådet mer likvärdigt och ger samtliga arbetstagarorganisationer bättre förutsättningar att lämna yttranden.
  4. Bättre möjligheter för Arbetsförmedlingen att neka utbetalningar till oseriösa aktörer. Stöd kommer inte att beviljas om arbetsgivaren har näringsförbud, skulder som gäller skatter och sociala avgifter eller tidigare lämnat felaktiga uppgifter till Arbetsförmedlingen. 

Genom dessa beslut kommer samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och fackförbunden att förbättras. Fackförbunden får möjlighet att lämna yttranden med god kvalitet och Arbetsförmedlingen får ett bättre beslutsunderlag och större möjligheter att kontrollera arbetsplatsens lämplighet. Detta i sin tur gör att risken minskar för felaktiga utbetalningar till oseriösa aktörer.

Oseriösa aktörer som snedvrider konkurrensen och dumpar villkor och löner ska inte ha någon plats på svensk arbetsmarknad. Regeringen och fackförbunden bedriver ett aktivt arbete för att motverka alla former av fusk och arbetslivskriminalitet.

Det ska vara svårt att fuska, enkelt att åka fast och kännbart att bli straffad. Samtidigt som de som behöver det ska få ett bra stöd.