Under försommaren fattas flera viktiga beslut som påverkar pensionen. Trygghetspensionen kan bli verklighet, grundskyddet stärks och åldersgränserna för pension har precis höjts. Vi i Handels, Kommunal och Hotell- och restaurangfacket (HRF), som organiserar ungefär 700 000 medlemmar, välkomnar de två första reformerna men anser att en höjd pensionsålder förutsätter betydligt bättre arbetsvillkor för medlemmarna. 

Riksdagen har beslutat att höja pensionsålder. Det kan tyckas naturligt när befolkningens livslängd ökar, men för många av våra medlemmar är arbetsmiljön så pass dålig att man inte orkar jobba till 65 år. Bland de som arbetar i äldreomsorgen anser nästan fyra av tio att bemanningen sällan eller aldrig är tillräcklig.

Dålig lön och arbetsmiljö ger dålig pension

Det inte förvånande att fyra av tio i samma bransch dagligen känner sig kroppsligt trötta efter ett arbetspass. Liknande problematik med dålig bemanning och arbetsmiljö finns i barnomsorgen, räddningstjänsten, besöksnäringen och inom handeln.  

Detta är knappast ett recept för ett långt arbetsliv, men så ser verkligheten ut för medlemmarna i våra förbund. Ifall åldersgränserna i pensionssystemet ska höjas måste först kraftfulla åtgärder för arbetsmiljö genomföras. Åtgärder som faktiskt möjliggör ett längre arbetsliv. 

Men att orka ett helt arbetsliv är i sig ingen garanti för att få en bra pension. Trots ett att man kan ha ett långt arbetsliv bakom sig begränsar låga löner, ofrivilligt deltidsarbete och otrygga anställningar kraftigt möjligheten till en bra pension.  

Många kvinnor drabbas

I detaljhandeln har fler än sex av tio arbetare en deltidsanställning, i besöksnäringen är ungefär hälften av alla anställningar otrygga. Inom privat driven äldreomsorg är sju av tio deltidsanställda och i kommunalt driven äldreomsorg är motsvarande siffra drygt hälften. 

Denna otrygghet och ojämlikhet följer med från arbetslivet in i pensionen. En kvinnlig Handels-pensionärsmedlem får i genomsnitt en pension som ligger under den relativa fattigdomsgränsen. Pensionsinkomsten är också skev mellan könen.

53 procent av de kvinnliga Handels-pensionärerna är beroende av garantipensionen medan endast tolv procent av männen är det. Stort beroende av garantipension och att kvinnor har de lägsta pensionerna är ett mönster som också känns igen för medlemmarna i Kommunal och HRF. 

Åtgärder för rättvisa pensioner

Det behövs ett antal åtgärder för att stärka medlemmarnas möjligheter till en bra pension: 

1.Pensionerna för de sämst ställda pensionärerna behöver öka. Ett stärkt grundskydd är särskilt viktigt för kvinnor, som är de som arbetat mest deltid och i otrygga anställningar.  

2. Inbetalningarna till pensionssystemet behöver öka så att det även blir möjligt för människor i arbetaryrken att försörja sig på den intjänade pensionen utan att behöva ta del av grundskyddet. 

3. Det behövs rejäla satsningar på arbetsmiljöarbetet som på riktigt gör skillnad för våra medlemmar. Kroppen ska hålla för heltidsarbete till garantipensionsåldern.  
 
4. För goda pensioner och ett gott arbetsliv behövs trygga jobb och rätten till heltid för de som vill. Eftersom kvinnor har sämst förutsättningar inom dessa områden är åtgärderna också viktiga utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  

Vi vill dessutom även att riksdagen säger ja till trygghetspensionen som indirekt kan öka pensionen genom att fler inte behöver förbruka sin pension i förtid. Den fyller en viktig funktion för de medlemmar som av ekonomiska skäl fortsätter att arbeta trots ohälsa. För att möta upp mot de högre åldersgränserna i pensionssystemet behövs också fler ventiler, exempelvis till den som arbetat ett långt arbetsliv och ännu har hälsan. 

Pensionen ska vara något att se fram emot och det kommer vi fackliga alltid att kämpa för.