Omvärldens alla krig och kriser har visat att demokratiarbete och fredsprocesser behöver prioriteras. Trots det väljer nu den socialdemokratiska regeringen att göra avräkningar på det svenska biståndet på 9,2 miljarder kronor.

Det svenska biståndet används bland annat för att stärka demokratin och rättsstaten i Kongo, stärka kvinnors ställning i Bolivia, hindra barnarbete och barnäktenskap i Bangladesh och främja freden i det krigsdrabbade Irak och stöttar civilsamhället globalt.

Dessutom bidrar svenskt bistånd till en rättvis klimatomställning i delar av världen som redan nu drabbas hårt av klimatförändringar.

Ställer utsatta grupper mot varandra

Pengarna ska i stället gå till flyktingmottagande. Inte bara är det beklagligt att ställa utsatta grupper mot varandra, det går också emot Socialdemokraternas kongressbeslut som togs hösten 2021. Där fastslog de socialdemokratiska ombuden att avräkningar ska göras med ansvar.

Med tanke på hur världen mår kan de 9,2 miljarder kronor som plockas inte anses vara ansvarsfullt. Många organisationer kommer få kapade medel vilket även innebär kapade resultat för fred, rättvisa och jämlikhet.

Det svenska biståndet gör stor skillnad för världens fred- och demokratiutveckling. Civilsamhället är en bärande del av den svenska demokratin, och i utvecklingsarbetet världen över.

Omkring 87 procent av världens befolkning lever i diktaturer eller auktoritära styren, deras fri- och rättigheter kränks. Vi behöver stötta demokratirörelsen och främja den demokratiska utvecklingen.

Sverige en viktig internationell aktör

Regeringen menar att Sverige fortsatt är en stark internationell aktör. Det stämmer till viss del men dessa avräkningar gör att biståndsarbetet stagnerar på fler platser, fackligas rättigheter blir sämre och fri- och oberoende media tappar viktigt stöd. Det blir svårt att stoltsera när beslutet får faktiska negativa konsekvenser världen över.

Den socialdemokratiska synen på bistånd grundar sig i solidaritet och ansvar kring det faktum att vårt välstånd, i paritet med utvecklingsländernas behov av stöd, måste bidra till en starkare värld, att “ingen människa är fri förrän alla är fria”.

Att främja demokrati, fred och rättvisa är att värna Sveriges och hela världens säkerhet. När människor tillåts ge uttryck för sina åsikter i fria samhällen kan världen övergå från en farlig och oberäknelig plats till en fredlig och trygg.

Därför behöver vi fortsatt värna vårt bistånd, inte dra ner på det. Sveriges roll i fredsarbetet är och har alltid varit både viktig och pålitligt. Låt det fortsätta vara så.