När Maria Wilhelmsson i höstas sökte sjukersättning hos Försäkringskassan hade hon alla historier om personer som nekats i bakhuvudet.

– Jag var inställd på att det inte skulle bli någon lätt match. Men sen ringde handläggaren för att ställa lite frågor och sa till mig att hon trodde att hon skulle kunna bevilja.

Maria Wilhelmsson har en grav synskada och ser ungefär 7 procent. Hon jobbar som löneadministratör på 75 procent och menar själv att mer jobb är uteslutet.

– Jag blir väldigt trött eftersom det är en sådan ansträngning. Det blir en påfrestning för kroppen med nacken. Man vill komma nära och se. Det är mycket tröttheten som ställer till det.

Hon sökte därför sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension, för resterande 25 procent av en normal arbetstid. Det är den lägsta nivån som går att få. Har du en arbetsförmåga på bara någon timme mer än 75 procent utesluts du automatisk från möjligheten till sjukersättning.

Sjukersättning

 • Sjukersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 64 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig kommer att kunna arbeta, varken nu eller i framtiden.
 • En liknande ersättning kallades tidigare förtidspension.
 • Du kan få sjukersättning i fyra omfattningar: 100, 75, 50 och 25 procent.

Rent formellt har Försäkringskassan ännu inte fattat beslut i frågan om sjukersättning.

Men Arbetet har tagit del av det underlag som beslutet kommer att baserats på. I det framgår att myndigheten inte ifrågasätter själva sjukdomsbilden. Men det finns ett problem.

Sitter i festkommitté

Maria Wilhelmsson är engagerad i Synskadades riksförbund och sitter med i en festkommitté. Hon hjälper till med planering av fester och deltar i digitala möten ungefär en timme i månaden. Enligt Försäkringskassan ska den timmen räknas in i hennes arbetsförmåga.

”Utöver ditt arbete på 75 procent, dvs. 30 timmar per vecka, har du din bisyssla. Eftersom din sammanlagda arbetsinsats överstiger tre fjärdedelar bedömer Försäkringskassan att din arbetsförmåga inte är nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till förvärvsarbeten på arbetsmarknaden”, skriver myndigheten i underlaget.

– Jag blev helt förtvivlad, jätteledsen och chockad. Jag förstod inte hur en timme i månaden skulle kunna räknas som förvärvsarbete, säger Maria Wilhelmsson.

Hon skrattar till när hon får frågan hur hennes engagemang i festkommittén skiljer sig från hennes vanliga jobb.

– Det är väldigt stor skillnad. Jag måste inte vara med på de här mötena om jag känner att jag är jättetrött. På jobbet kan du inte ringa och säga att du är trött och inte kommer in. Det är också väldigt lättsamt. Det är trevligt och det ger mig så mycket. Att gå till jobbet är en helt annan sak.

Fritidssysselsättning omdebatterad

Vad personer med sjukersättning egentligen får göra på sin fritid är en omdebatterad fråga. Får en sjukskriven exempelvis engagera sig politiskt eller i sin bostadsrättsförening, eller i en organisation som Synskadades riksförbund?

En statlig utredning har föreslagit att de med full sjukersättning ska få undanta 10 timmar i veckan för fritidsaktiviteter, just på grund av den här problematiken, men något beslut är ännu inte fattat.

Enligt Försäkringskassans egna instruktioner påverkar ”fritidsaktiviteter som en yrkesverksam person i normalfallet utför på sin fritid” inte rätten till sjukersättning.

Man lyfter exempelvis deltagande i föreningslivet eller kursverksamhet som sådana fritidsaktiviteter. Huruvida man får betalt eller ej påverkar inte bedömningen utan snarare hur aktiviteten ser ut. Hur det går ihop med Maria Wilhelmssons fall framgår inte av underlaget hon fått från myndigheten.

Synskadades riksförbund: ”Ödesfråga”

För Synskadades riksförbund är det hela något av en ödesfråga, enligt förbundsjuristen Anna Quarnström.

– 50 procent av våra medlemmar jobbar inte för att arbetsmarknaden är så tuff och en stor del har sjukersättning. Vår organisation bärs upp av våra medlemmar. Skulle Försäkringskassan säga att de inte får vara medlemmar och engagera sig, då har vi snart inte någon organisation, säger hon.

Förbundet hjälper nu Maria Wilhelmsson att driva ärendet.

– Synskadades riksförbund är en diagnosorganisation som handlar om att stötta människor med synskador i att ha positiva strategier, delta i samhället bryta isolering. Om vi ska börja se deltagandet i en festkommitté som förvärvsarbete så är det en inhuman regel som Försäkringskassan försöker driva igenom, utan stöd i lagstiftarens intentioner.

Det här gäller enligt Försäkringskassan

I Försäkringskassans interna instruktioner till sina handläggare beskrivs vad som gäller för fritidsaktiviteter när man får sjukersättning:

 • Fritidsaktiviteter som en yrkesverksam person i normalfallet utför på sin fritid,
  exempelvis deltagande i föreningslivet eller kursverksamhet, påverkar inte rätten till
  sjukersättning
 • Men om fritidsintressen växer i omfattning så att de är mer att jämställa med förvärvsarbete eller näringsverksamhet kan de påverka rätten till sjukersättning. Man kan ha
  hästar som fritidsintresse och motionsrida en gång i veckan, men om man driver en
  hästgård med tävlingsverksamhet kan det snarare jämställas med förvärvsarbete.
 • Omfattningen av aktiviteterna, och vilken nivå av sjukersättning som övervägs, avgör på
  vilket sätt rätten till sjukersättning påverkas. Den som bedöms ha rätt till hel sjukersättning har ett visst utrymme för att ägna sig åt sysslor som kan jämställas med
  arbete utan att rätten till sjukersättning påverkas.

Källa: Försäkringskassans vägledning för sjukersättning