Sedan 2011 har företaget Cementa haft miljötillstånd att bryta kalk på Slite i Gotland och i år skulle ny tillståndsprövning ske. Cementa har haft cirka 10 år på sig att lämna in underlag till en ny tillståndsprövning, vilket är ett krav för att få fortsätta sin produktion för brytning av kalk och tillverkning av cement och samtidigt klara de miljökrav som finns.

Tillståndsprövning är vanligt förekommande i branscher som riskerar att förstöra miljön. Processindustrin är ett bra exempel, de har gjort de återinvesteringar som krävts för att möta miljökraven och därmed fått miljötillstånd.

Vilka intressen styr?

Vi tycker det är anmärkningsvärt att Cementa inte kunnat uppvisa underlag som gett bolaget nytt tillstånd att fortsätta brytningen. Eller är det månne så, att man enbart haft intresse av att vinstmaximera i stället för att återinvestera och utveckla produktionen för att klara miljökraven?

Om man ser på bolagets oligopolposition inom byggmaterial så anser vi att Cementas kapitalägare inte tagit sitt samhällsansvar. Bolagets agerande äventyrar massor av arbetstillfällen, miljön på Gotland och Sveriges välstånd. Här kan det vara på sin plats att konkurrensverket skyndsamt ser över denna smala marknad där Cementa verkar.

Inom privata sektorer där det uppstår oligopol- eller monopolliknande situationer är det inte uteslutet att staten behöver ingripa så att inte löntagarna och samhället helt är i händerna på giriga kapitalägare.

Svenskt Näringsliv brukar värna konkurrens

Vi menar att det som nu händer är oacceptabelt, att några få kapitalägare skall kunna utsätta löntagare, samhället samt de folkvalda i en utpressningssituation och där kapitalägarna själva vill styra förutsättningarna.

Att arbetsgivareorganisationer inom Svenskt Näringsliv (SN) gör utspel är i sig naturligt, men att vara så okritiskt till oligopol på privata marknaden är uppseendeväckande. Borde inte SN:s underorganisationer värna om konkurrens.

Detta språk känner man igen i andra sammanhang exempelvis när privata skolor diskuteras. Då basunerar SN:s olika organisationer ut att konkurrens är det enda som för utvecklingen framåt.

En oönskad utpressningssituation

Det som nu sker är ett bevis på att SN och dess sidoorganisationer enbart går kapitalägarnas intresse.

Vi anser att regeringen har hanterat frågan på ett bra sätt utifrån en oönskad utpressningssituation skapad av ett fåtal aktieägare. Regeringen har värnat löntagarna och samhällsutvecklingen i det korta perspektivet.

Nu hoppas vi att regeringen uppdrar till konkurrensverket att granska Cementa och den smala marknaden som de verkar på så inte samma situation uppstår igen.