Industrins processer måste ställas om och transporterna kraftigt minska sin klimatpåverkan för att vi ska nå klimatmålen. Svensk industri är långt framme i sitt hållbarhetsarbete och det ger oss konkurrensfördelar på global nivå. 

Men en framgångsrik klimatomställning måste bygga både på ökad konkurrenskraft och hållbara jobb. Det är först då vi kan lyckas ställa om.

Klimatet en facklig fråga

Medlemmarna i Facken inom industrins medlemsförbund finns runt om i landet i olika delbranscher som alla behöver genomföra förändringar i sin verksamhet för att vi ska nå klimatmålen.

När industrin ställer om till produkter, processer och affärsmodeller med lägre miljö- och klimatpåverkan, påverkas både investeringar och kompetensbehov. Klimatomställningen är i allra högsta grad en facklig fråga.

Vissa jobb kommer att försvinna, andra kommer att förändras. Samtidigt skapas nya arbetstillfällen. Med goda möjligheter till omställning, och kompetensutveckling för framtidens jobb, bygger vi grunden för att företag och samhälle ska kunna ställa om till en lägre klimatpåverkan. 

En väl fungerande kompetensförsörjning är samtidigt en förutsättning för att industrin ska kunna  ligga i klimatomställningens framkant. För att vi ska behålla och skapa nya jobb måste svenska industriföretag vara konkurrenskraftiga både genom och efter den stora omställningen vi står inför. På så sätt kan svensk industri fortsätta att investera och växa i Sverige och vara ett viktigt bidrag till en stark välfärd.

Sju insatser för industrin

För att detta ska bli verklighet krävs samverkan och goda förutsättningar. Vi föreslår sju insatser för att skapa en framgångsrik och rättvis klimatomställning inom industrin:

  • Förbättra kompetensförsörjning och omställning av yrkesverksamma. För att möta den omfattande strukturomvandlingen behöver vi säkerställa att individer och företag har rätt kompetens. Industriföretagen måste arbeta långsiktigt och strukturerat med kompetensförsörjning och kompetensutveckling, och de lokala facken måste involveras i det arbetet.
  • Skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan industri, akademi och myndigheter för att utveckla innovationer och tekniska lösningar som bidrar till klimatomställningen.
  • Öka återvinningen och främja hållbara produkter och processer.
  • Staten måste säkerställa ett leveranssäkert och fossilfritt elsystem med internationellt konkurrenskraftiga priser och främja tekniska lösningar för energilagring. Elektrifiering är en förutsättning för att industrins processer och transporter ska kunna minska sina utsläpp i den omfattning som krävs för att nå klimatmålen.  
  • Effektivisera miljötillståndsprocessen och säkerställ en helhetssyn när beslut fattas så att viktiga industriinvesteringar för klimatomställning kan genomföras. Det är bättre att klimateffektiva industrier kan verka i Sverige än att utvinning och produktion sker i länder med lägre krav på klimatmässig och social hållbarhet.  
  • Klimatomställningen innebär stora, långsiktiga och riskfyllda investeringar. Samhället bör stötta utvecklingen genom möjligheter till finansiering av både tekniska lösningar och utveckling av de anställda.
  • Sveriges regering och politiker bör verka för att EU:s klimatpolitik går i sådan riktning att den gynnar den svenska klimatomställningen.

Tillväxt och konkurrenskraft

Det är genom samverkan och samsyn som de stora förändringar som krävs i näringslivet och på arbetsmarknaden kan genomföras. Genom att arbeta vidare enligt etablerade metoder i den svenska partsmodellen såsom dialog, samverkan och förhandling kan vi ta oss an utmaningarna med trygg hand. 

Facken inom industrin ser stora möjligheter att i samverkan driva utvecklingen mot en framgångsrik och rättvis klimatomställning. En nödvändig omställning som ger förutsättningar för att industrin i Sverige ska kunna ge tillväxt, konkurrenskraft och hållbara jobb.