Stolta men inte nöjda. Den gamla klassiska repliken passar bra när relationen till det statligt ägda bolaget Samhall ska beskrivas.

Vi tycker att Samhall är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken och vi vet att bolaget spelar en avgörande roll i många människors liv.

Ett jobb på Samhall ger sysselsättning, självkänsla och ett sammanhang att utmanas och växa i.

Men rätt personer ska anvisas till Samhall och bolaget ska ha rätt krav och förutsättningar. Det arbetet är ett ständigt pågående arbete och verktygen skärps nu ytterligare.

Allas potential 

Vi vill att allas potential ska tas tillvara på arbetsmarknaden. Men många personer med funktionsnedsättning kommer inte få arbete på en reguljär arbetsmarknad. Samhall är ett av flera arbetsmarknadspolitiska verktyg för att personer med funktionsnedsättning ska få en möjlighet att få ett meningsfullt och utvecklande arbete. 

Syftet med Samhall är att skapa riktiga jobb. Vi tror inte på att placera människor med funktionsnedsättning i passiviserande insatser.

Vi vill att de ska få bidra till samhället och utvecklas genom riktiga jobb där de är med och producerar varor och tjänster som efterfrågas på marknaden. Därför drivs Samhall i bolagsform och konkurrerar med andra aktörer om uppdrag på marknaden.

Närheten till den ordinarie arbetsmarknaden gör också att många anställda årligen går över till externa arbetsgivare som en följd av detta. Det är ett kvitto på att det är möjligt att gå från arbetslöshet till att vara en del av den ordinarie arbetsmarknaden.

Ekonomi i balans

Ekonomisk avkastning varken är eller ska vara syftet med bolaget, men Samhall måste ha en ekonomi i balans för att kunna verka på konkurrensutsatta marknader.

Därför har bolaget ett avkastningsmål men överskottet stannar i bolaget eftersom staten inte plockar ut någon vinst. Avkastningsmålet är viktigt för att Samhall ska konkurrera på rättvisa villkor med andra bolag och inte bidra till osund konkurrens.

Affärsmässigheten får dock aldrig ske på bekostnad av arbetsvillkoren och arbetsmiljön för de anställda. Det är för dem som Samhall existerar och arbetet ska alltid anpassas efter medarbetarnas förutsättningar.

Vi tar alla uppgifter om brister i arbetsmiljön på stort allvar. Bolag med statligt ägande ska agera föredömligt med en sund och säker arbetsmiljö samt bra arbetsvillkor. Detta är något som vi kontinuerligt följer upp.

Stolta över Samhall

Vi är stolta över Samhall. I många andra länder har man valt en annan väg där personer med funktionsnedsättning hamnar i passiviserande insatser långt från den ordinarie arbetsmarknaden.

Det finns länder som nu intresserat tittar på modellen med Samhall.

Vi vill fortsätta att utveckla Samhall så att det kan bli en ännu bättre verksamhet. Därför har vi fattat flera beslut för att förtydliga både styrningen och förutsättningarna för bolaget. 

• Rätt målgrupp ska anvisas till Samhall. De med störst behov ska prioriteras. Därför har vi förtydligat regelverket för anvisningarna till Samhall. Vi har även gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att se över anvisningarna och vidta åtgärder om de identifierar brister i tillämpningen.
• Rätt ekonomiska förutsättningar. Vi har sänkt avkastningskravet från 7 till 5 procent och höjt merkostnadsersättningen för att bolaget ska ha rätt förutsättningar för sin viktiga verksamhet.
• Tydligare uppdrag om arbetsmiljö. Regeringen för sedan tidigare en nära dialog med bolaget om frågor som rör arbetsmiljö och nu förtydligar vi styrningen ytterligare. Vi har infört uppdragsmål avseende engagerade medarbetare samt sysselsättningsgraden, och håller nu på att utarbeta ett uppdragsmål för arbetsmiljö.
• Samhall ska verka inom flera olika branscher. Det är viktigt att Samhall vinner nya och varierande uppdrag för att kunna erbjuda arbetsuppgifter som passar för olika personers förutsättningar. Vid årsstämman 2021 fick Samhall ett tillägg i ägaranvisningen om att främja den långsiktiga bredden av arbetsuppgifter i bolaget.

Vi är stolta över att 26,000 personer i dag är anställda genom Samhall. De bidrar varje dag med viktiga arbetsinsatser som gör vårt samhälle bättre.

De förändringar vi nu genomför kommer att förstärka och utveckla Samhall. Det är betydelsefullt för både individen och för samhället i stort.