90 procent av alla som jobbar i välfärden ska ha ett fast heltidsjobb, och det redan under nästa mandatperiod. Det målet är en del av Socialdemokraternas nya politiska riktlinjer som väntas slås fast under veckans partikongress.

Men idén är inte ny. Redan i sitt sommartal inför valet 2018 gav statsminister Löfven ett snarlikt löfte: Då hette det att 90 procent av av de kommunanställda skulle ha fast jobb.

Enligt statsministern gällde löftet de orter och regioner där Socialdemokraterna bestämmer.

– En socialdemokratiskt ledd regering eller landsting eller kommun kommer att stå för detta. Då ska man veta att det blir en fast anställning på heltid, sa Stefan Löfven till DN efter sommartalet.

Om det nya löftet ska bli verklighet, att förändringen ska ske redan under nästa mandatperiod, måste dock arbetet snabbas på rejält.

Ingen når 90 procent

Arbetet har gått igenom de senaste siffrorna från SKR över anställningsformer, från november 2020 i de 80 kommuner med majoritetsstyre där Socialdemokraterna har posten som kommunstyrelsens ordförande.

Ingen kommun i Sverige når i dag upp till 90 procents fasta jobb och följaktligen inte heller någon av de S-ledda kommunerna. Endast 18 av S-kommunerna ligger över 80 procent. Högst hamnar Lidköping där 85 procent av de kommunanställda har fast jobb.

Jämför man med 2018, då Stefan Löfven gav sitt löfte, ökar visserligen andelen fasta jobb i de flesta kommuner där Socialdemokraterna styr, 63 av 80. Men dagens ökningstakt är långt ifrån vad som skulle krävas för att nå upp till målet som väntas slås fast av kongressen.

I snitt har andelen fasta jobb i S-kommunerna ökat med ungefär 1 procentenhet per år sedan statsministern höll sitt tal. Med den ökningstakten skulle det ta 13 år för kommunerna att nå målet på 90 procent.

Långt kvar till heltid

Också när det gäller den andra delen av löftet, att de fasta jobben ska vara heltidstjänster, är det långt kvar för S-kommunerna.

Det finns inga siffror hos SKR över hur många av just de fasta jobben i varje kommun som är heltidstjänster, men väl över andelen hos all personal som är avlönad per månad.

14 av de 80 kommunerna når upp till 90 procents heltidstjänster. Över hälften ligger under 80 procent. Här är ökningstakten dock något högre, två procentenheter om året sedan 2018 för de kommuner som ännu inte nått upp till 90 procent.

Håller den takten i sig skulle kommunerna ha nått målet om 90 procents heltidstjänster på ungefär sex år och eventuellt ha möjlighet att nå fram innan nästa mandatperiod är över.

Så gjordes undersökningen

Siffrorna över fasta jobb och heltidstjänster är hämtade ur SKR:s databas Kolada och kommer från en enkätundersökning som organisationen gör med kommunerna och regionerna i november varje år.

Uppgifterna om styret i respektive kommun kommer också från SKR och uppdaterades senast i april i år.

Så många har fasta jobb i din kommun

Siffrorna visar hur stor andel av alla anställda som har fast jobb i respektive kommun 2020, samt ökningen eller minskningen i procentenheter sedan 2018.