Arbetsbelastningen för lärare är hög. Den leder till stress och många känner en frustration över att inte räcka till.

Det i särklass största arbetsmiljöproblemet för lärare är administration och dokumentation. Nästan 60 procent av lärarna anger den som ett problem, visar resultatet från Lärarnas Riksförbunds senaste arbetsmiljöenkät. 

Det är egentligen ingen nyhet. Lärare har länge larmat om att just administration och kraven på dokumentation äter tid från deras kärnuppdrag, undervisningen.

Inför S-kongressen

Men inget händer. Hög administrativ arbetsbelastning sticker ut år efter år när vi frågar våra lärare om deras arbetsmiljöproblem, framför andra arbetsmiljöproblem som hög ljudnivå, stökiga elever och dåliga lokaler.

Den senaste enkäten har besvarats av nästan 3 500 lärare och med en svarsfrekvens på över 60 procent är den mycket tillförlitlig. Detta är skolans verklighet. 

Verkligt är också att detta är ett problem som tillåtits fortgå alldeles för länge.

Idag på Skyddsombudens dag och inför Socialdemokraternas kongress nästa vecka vill jag rikta en uppmaning både till Anna Ekström, utbildningsminister i den s-ledda regeringen, och till Tobias Baudin, avgående ordförande för Kommunal och nominerad som tillträdande socialdemokratisk partisekreterare: Se till att minska lärarnas administrativa arbetsbörda!

Socialdemokraterna styr i kommuner

Den höga administrationsbördan är inte bara något som påverkas av regeringens skolpolitik, utan även av krav som kommer från kommunala huvudmän. Många lärare vittnar om krav på dokumentation ”för säkerhets skull” trots avsaknad av nationella direktiv.

Lärare måste få ägna sig åt sin undervisning och dess för- och efterarbete, inte åt en massa kringuppgifter som andra personalkategorier förmodligen skulle kunna sköta mycket bättre genom tydlig arbetsuppdelning

Åsa Fahlén

Socialdemokraterna styr också i många kommuner. Problemen som vi ser tillåts pågå är ett ansvar för både regeringen och kommunerna.

När Socialdemokraterna nu får en partisekreterare med fackföreningsbakgrund som på allvar kan förstå att det behövs stora insatser för att förbättra arbetsmiljön i skolan, så är vår förhoppning att partiet börjar agera mer samstämmigt mellan riksnivå och lokal nivå.

Kommunal organiserar dessutom många som själva har liknande erfarenhet av arbetsmiljöproblem. Dessutom är de elever som främst drabbas när fokus tas från undervisningen elever med svag utbildningsbakgrund. Just de som Socialdemokraterna traditionellt sagt sig vilja värna. 

Dokumentationsbörda

De senaste åren har vi sett ökade krav på närvarokontroll, förberedelser inför betygssättning, omdömen, nationella prov och individuella utvecklingsplaner för eleverna. Nödvändiga reformer som genomförs kan inte fortsätta orsaka svårare arbetsmiljö med större arbetsbelastning för lärarna och sämre utbildning för eleverna.

Det goda får inte återigen bli det bästas fiende. 

När regeringen förra året gav Statskontoret uppdrag att utreda hur klagomål hanteras inom skolväsendet var målsättningen klart formulerat: Lärares och rektorers dokumentationsbörda ska minska och elever ska få snabbare hjälp.

Lärare måste få ägna sig åt sin undervisning och dess för- och efterarbete, inte åt en massa kringuppgifter som andra personalkategorier förmodligen skulle kunna sköta mycket bättre genom tydlig arbetsuppdelning.

Skolan skriker efter lärare

Läraruppdraget måste bejakas. Det krävs en balanserad arbetssituation för att kunna göra ett kvalitativt arbete. Det är detta som lockar unga människor att utbilda sig till lärare. 

Undervisning som drunknar i administration och kringuppgifter riskerar i stället att göra att fler lärare tappar lusten och lämnar yrket.

Och när skolan skriker efter utbildade lärare är det  just den risken som borde hålla Ekström och Baudin vakna på nätterna.