Uppskattningar pekar på att asbest tog hela 90 000 personers liv i EU 2019. Asbest är den största orsaken till arbetsplatsrelaterad cancer. Trots det ser vi hur företag väljer vinstmaximering framför arbetarnas liv och hälsa. 

Ingen, varken svenska eller utländska arbetsgivare, ska kunna konkurrera genom att utsätta sina anställda för livsfara. 

Just nu pågår arbetet med att uppdatera EU-direktivet om skydd mot asbest i arbetet.

Vi kräver livsnödvändiga förbättringar för att öka arbetstagarskyddet och möjligheten att stoppa fusk och slarv: 

1. Att gränsvärdet för exponering för asbest i arbetet sänks betydligt. 

2. Att grundregeln över hela EU ska vara att asbest aldrig får hanteras utan tillräckliga tillstånd, kunskaper och skyddsåtgärder.

3. Att alla länder ska upprätta asbestregister så att arbetstagare, skyddsombud och arbetsgivare oavsett bransch kan kolla upp byggnader de ska arbeta i och vidta nödvändiga åtgärder.

4. Att rimliga ersättningsnivåer vid arbetsskada ska vara normen i hela Europa. Bristande försäkringsskydd av arbetares liv och hälsa ska inte vara en konkurrensfördel för utländska företag.

5. Att alla länder inför krav på efterkontroller när asbestsanering har genomförts så att arbetare eller boende inte utsätts för kvarhängande asbestdamm.

Det är dags att sanera EU:s arbetsmarknad från skit-före-tagare som sätter Europas arbetstagares liv på spel.