På tio år har kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor mer än fördubblats.

2010 betalade landets landsting och regioner 1,9 miljarder kronor för inhyrning av personal. I fjol – tio år senare – landade notan på drygt 5,6 miljarder kronor.

Jämfört med 2019 ökade utgifterna för bemanning med 22 miljoner kronor för att få ihop scheman på bland annat vårdcentraler och sjukhus.

Hyrkostnader i vården

Regionerna har länge haft som målsättning att minska kostnaderna för hyrpersonal. Till 2019 fanns en förhoppning om att vården skulle vara fri från inhyrd personal. Istället har kostnaderna skenat.

I tolv regioner ökade kostnaderna under 2020 däribland Stockholm, Gotland, Halland, Jämtland, Blekinge och Gävleborg. Det är alltså inte bara regioner med glesbygdsproblematik som har problem att hitta personal.

I Stockholm landade fjolårets totalnota på 875 miljoner kronor, en ökning med 80 miljoner jämfört med året dessförinnan.

Sedan 2010 har Stockholms utgifter för inhyrd personal ökat med hela 749 miljoner kronor.

– För att kunna tillhandahålla den vård som krävs under pandemin men också för att skapa rimlig tid för återhämtning och skapa uthållighet i vården har alla möjliga förstärkningar genomförts, till exempel genom omfördelning av egna medarbetare, inlån av medarbetare från privata vårdgivare och inhyrning av personal från bemanningsföretag, säger Ulrika Sundquist som är HR-ansvarig i Region Stockholm.

Hon påpekar att trots ökningen är det en relativt liten andel, drygt 3 procent, av den totala personalkostnaden som går till hyrpersonal.

Målsättningen är också fortsättningsvis att regionen ska bli oberoende av inhyrd personal.

Fördelning av hyrkostnader

Västernorrland och Gotland är de regioner där hyrpersonal står för högst andel av de totala personalkostnaderna, drygt 11 respektive 9 procent.

Ingen av landets regioner når målet om att hyrpersonal endast ska stå för högst 2 procent av all personalkostnad.

För att minska hyrkostnaderna i vården har samtliga regioner nu inlett ett samarbete för gemensam upphandling av bemanningsföretag. Idag hyrs personal in från ett hundratal aktörer.

Förhoppningen är att kunna ställa tydligare krav på bemanningsföretagen och få ett mer enhetligt pris för inhyrning.

Fler inhyrda sjuksköterskor

Hyrpersonal är antingen anställda av ett bemanningsföretag eller förmedlas som egenföretagare.

Timpriset för till exempel en direktanställd läkare eller sjuksköterska är oftast lägre än för en inhyrd.

Under pandemiåret är det framförallt sjuksköterskor som har hyrts in. Jämfört med 2019 ökade utgifterna för inhyrda sjuksköterskor med 9 procent, för inhyrda läkare minskade istället utgifterna med 6 procent.

Totalt sett stod hyrpersonal för 3,6 procent av all personalkostnad under 2020, en nedgång med 0,2 procentenheter från 2019.

Källa: SKR