Den statliga myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har utrett hur Försäkringskassan sköter sina utredningar om sjukpenning och aktivitetsersättning.

Resultatet är skrämmande. I nästan hälften av fallen kunde utredningarna i avslagsärendena ha varit bättre.

I elva procent av fallen har Försäkringskassan inte uppfyllt sina skyldigheter.

Det här är inget annat än en skandal. Försäkringskassan hanterar människoliv och måste göra det med respekt och kunskap.

Sjuka människor är utlämnade till myndighetens beslut. Ett avslag kan betyda en ekonomisk katastrof och en lång väg tillbaka till jobb och ett normalt liv.

Eländet började när alliansregeringen införde den så kallade ”rehabiliteringskedjan” 2008.

De sjukskrivnas arbetsförmåga skulle efter ett bestämt antal dagar prövas mot ”hitte-på-jobb” på en fiktiv arbetsmarknad. Resultatet blev att många slängdes ut ur systemet, och flera av bristerna finns fortfarande kvar.

Den S-ledda regeringens mål 2015 att sjukpenningtalet skulle pressas ner till i snitt nio dagar gjorde läget värre.

Antalet avslag på ansökningar om ersättning har stadigt ökat och allt fler har slängts ut från trygghetssystemen.

Att ge myndigheten i uppdrag att sänka antalet sjukskrivningar ledde till att rättssäkerheten sattes ur spel. 

Det bekräftas av granskningen som ISF har gjort. Otillräckliga och dåliga utredningar skadar människor direkt. Försäkringskassans handläggare motiverar inte tydligt varför de planerar att fatta beslut om avslag.

Det gör det svårt för den sjukskrivne att påverka ärendet. Bevisbördan har ökat för den enskilde. Ett dåligt skrivet sjukintyg kan göra att ersättningen dras in.

Försäkringskassan har tidigare hävdat att avslagen blir fler för att utredningarna har blivit bättre. ISF:s granskning tar grundligt död på den bortförklaringen.

Det blir ännu värre när Försäkringskassans kommunikationsdirektör Sten Eriksson i Studio Ett försöker förklara hur myndigheten resonerar.

Han säger att det alltid är en ”avvägning mellan att göra saker tämligen fort eller att utreda tillräckligt omfattande”. Men effektivitet kan aldrig gå före rättssäkerhet.

Förvaltningslagen är glasklar på den punkten. I nionde paragrafen står att ”ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts”.

Försäkringskassan bryter därför mot förvaltningslagen när de väger det ena mot det andra.

Fort blir gärna fel, vilket också bekräftas av rapporten från ISF.

Men här får det inte bli fel, för det slår direkt mot redan utsatta och ofta ifrågasatta människor.

Målet att fler ska bli friska och kunna arbeta är det inget fel på. Men det går aldrig att nå genom att straffa de sjuka ekonomiskt.

Den metoden är prövad och har misslyckats. Målet kan bara nås genom förebyggande insatser på varenda arbetsplats och en vettig individuell rehabilitering för den som är sjukskriven.