I juni 2020 fattades ett historiskt beslut när mobilitetspaketet antogs av EU-parlamentet.

Reformen, som föregåtts av mer än 3 års förhandlingar, innebär bättre arbetsvillkor för yrkesförarna, rättvis konkurrens och ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn.

För den socialdemokratiskt ledda regeringen och fackföreningsrörelsen var det en viktig seger och tillsammans har vi drivit på för att få de nya reglerna på plats. Även svenska åkeribranschen har stått bakom vår linje.

Nu hotas emellertid hela mobilitetspaketet efter att sju EU-medlemsstater meddelat att de söker ogiltigförklara reformen i EU-domstolen.

Därför går vi nu samman för att återigen ta strid för yrkesförarnas villkor. 

Den europeiska transportsektorn har under en lång tid präglats av usla arbetsvillkor och låglönekonkurrens.

En stor del av den bakomliggande problematiken har varit de undermåliga regelverk som funnits på europeisk nivå.

Med en avreglerad marknad har osund konkurrens och i många fall rent brottslig verksamhet kunnat växa fram.

Det har inneburit att yrkeschaufförer runt om i Europa tvingats till ovärdiga arbetsvillkor och dåliga löner. Företag som gjort rätt för sig har stått på den förlorande sidan på grund av det bristfälliga regelverket.

Mot bakgrund av den rådande situationen har den socialdemokratiskt ledda regeringen och fackföreningsrörelsen under flera år mobiliserat i syfte att skapa ordning och reda på yrkestrafikområdet.

2017 lyckades vi få en majoritet av EU:s medlemsländer bakom oss i ett första ställningstagande för att införa nya regler på området. 

Redan då fanns ett betydande motstånd från flera medlemsstater och transportörer, som tjänat på den snedvridna konkurrensen.

Motståndet resulterade i en långdragen förhandlingsprocess som till sist resulterade i en seger för yrkesförarna i hela EU – en historisk framgång. 

De nya reglerna, som succesivt håller på att införas i medlemsländerna, innebär förbättrade arbetsvillkor genom skärpta regler om utstationering vid internationella transporter.

Vidare innebär mobilitetspaketet att tillträdet till marknaden för godstransporter på väg regleras och nya regler för kör-och vilotider införs.

Dessutom skärps tillsynskraven och kontrollerna av de gränsöverskridande transporterna. Alla dessa delar gör att vi äntligen kan skapa ordning och reda i transportsektorn.

Det är därför hög tid för oss att åter samlas för att ta fighten för mobilitetspaketet och den seger som yrkesförarna vann sommaren 2020

Tomas Eneroth, Susanna Gideonsson, Tobias Baudin, Tommy Wreeth och Valle Karlsson

Nu hotas emellertid hela reformpaketet efter att Polen, Ungern, Bulgarien, Rumänien, Litauen, Cypern och Malta aviserat att de vill ogiltigförklara mobilitetspaketet genom att väcka femton mål i EU-domstolen.

Bland motiven anförs att det saknas en analys över mobilitetspaketets påverkan på levnadsförhållanden och arbetsmarknaden i deras länder, samt på de drabbade transportföretagens ekonomiska situation.

Det vill säga de oseriösa aktörer som tjänat på social dumpning. 

Det är mycket allvarligt och reformen riskerar att falla.

Det skulle innebära att år av arbete för att förbättra villkoren för yrkesförarna i EU och skapa ordning och reda i branschen går om intet.

Det är därför hög tid för oss att åter samlas för att ta fighten för mobilitetspaketet och den seger som yrkesförarna vann sommaren 2020.

Sverige kommer därför att aktivt försvara mobilitetspaketet i samtliga mål i EU-domstolen.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen och fackföreningsrörelsen är eniga och kommer tala med en röst.

Nu tar vi strid för schysta villkor och rättvis konkurrens för hela transportbranschen.