Under pandemiåret 2020 ökade antalet arbetstvister i tingsrätterna med över 30 procent, jämfört med året innan.

För den som inte är med i facket är det i tingsrätten som arbetstvister avgörs i första hand.

Även om man är medlem, men facket inte vill driva frågan kan man som enskild vända sig till tingsrätten om man till exempel inte fått ut hela sin lön eller anser sig ha blivit felaktigt uppsagd.

– Jag tycker mig se en ökning av tvister där man inte har skött utbetalningarna. De andra typerna, uppsägningar och avsked till exempel, de löper på ungefär likadant, säger Robert Eneljung, rådman vid Göteborgstingsrätt.

Där har antalet arbetstvister ökat med drygt 55 procent sedan 2019. Robert Eneljung tror att pandemins ekonomiska konsekvenser kan förklara en stor del av ökningen.

Konsekvenser som kan bli mer märkbara i mindre företag i servicebranscher, där färre omfattas av kollektivavtal eller är med i facket.

– Jag har handlagt tre sådana ärenden i dag på förmiddagen. Att man kanske har ett anställningsavtal som inte är helt klarlagt och när det upphör så har man glömt att betala ut semesterersättning, säger Robert Eneljung.

Antal tvister i tingsrätt respektive Arbetsdomstolen

Att det kan ligga ekonomiska orsaker bakom ökningen av fall i tingsrätten tror även Sören Öman, som är ordförande i Arbetsdomstolen.

– Man kan tänka sig att ett pandemiår med kris leder till obetalda skulder som i sin tur leder till arbetstvister. Om företaget inte får in några pengar så kan man inte betala ut någon lön.

Samtidigt har antalet fall som kommit in till Arbetsdomstolen minskat marginellt under 2020. Där får bara arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer väcka talan direkt.

Men även tvister som överklagats från tingsrätt kan hamna på AD:s bord, om domstolen beviljar prövningstillstånd.

Även om antalet fall som hamnade i AD bara var tre procent färre 2020 än året innan så finns en långsiktig trend med en stadig minskning.

År 2013 fick domstolen in 407 ärenden, jämfört med 262 förra året.

– Den förklaring som brukar ges till den minskning är att allt färre är med i facket. Men även att det varit högkonjunktur, vilket gör att den som blivit av med ett arbete har lättare att få ett nytt och att företag kan ha mer pengar för att snabbt lösa en tvist, säger Sören Öman.

Det är emellertid vanskligt att göra en direkt jämförelse mellan antalet mål i de två instanserna, anser Robert Eneljung.

– Det är två helt olika typer av arbetstvister. I AD har man huvudsakligen lite större och lite mer principiella tvister. De som kommer till tingsrätt rör aldrig kollektivavtal, utan handlar alltid om att man inte fått lön eller semesterersättning och så vidare.